Danh mục sản phẩm

Như thế nào là Đạo Sư Chân Chính

Chiquan
Chủ Nhật, 10/12/2023

Tôn giả Vô Cấu Hữu từng nói rằng, chư đạo sư chân chính, những vị giảng giải chỉ dẫn cốt tủy đặc biệt của Kim Cương thừa Chân ngôn Bí mật và như thế, trình bày chân lý tuyệt đối, phải sở hữu tám đặc tính sau đây.

(1) Bản thân chư vị phải đã thọ quán đỉnh liên quan đến mọi Mandala của Mật điển ngoại và nội, và tâm chư vị phải ngập tràn trí tuệ.
(2) Thân, khẩu và ý của chư vị phải điềm tĩnh và kỷ luật nhờ sự giữ gìn giới luật và thệ nguyện (Samaya).
(3) Chư vị phải đã hoàn hảo hiểu và thấu triệt ý nghĩa của các bản văn Mật điển chung và riêng. Nói cách khác, chư vị phải hòa nhập Mật điển nền tảng, điều là bản tính của Phật tính; Mật điển con đường, tức các giai đoạn sinh khởi và hoàn thiện, thứ trưởng dưỡng phẩm tính của xả ly và chứng ngộ; và cuối cùng, Mật điển kết quả, các thân và trí tự nhiên hiện diện của Phật quả.
(4) Chư vị phải có kinh nghiệm trọn vẹn về mọi dấu hiệu của sự tinh thông trong các giai đoạn tiếp cận, thành tựu và hoạt động.
(5) Chư vị phải có tri kiến không bị hạn chế, sau khi đã chứng ngộ sự bình đẳng của luân hồi và Niết Bàn; và
(6) Khi đã có kinh nghiệm trực tiếp về điều này, tâm chư vị phải được giải thoát.
(7) Với lòng bi mẫn vô lượng, chư vị phải đang dẫn dắt chúng sinh đến giải thoát, và
(8) Hoạt động của chư vị phải HOÀN TOÀN vì chúng sinh khác.

Bên cạnh đó, đạo sư toàn tri Jigme Lingpa đã thêm hai đặc tính khác.

(1) Chư đạo sư tâm linh chân chính có ít hoạt động. Chư vị hoàn toàn quan tâm đến Giáo Pháp, hoàn toàn tận tụy về ý nghĩ, lời nói và hành động. Chư vị phải có sự chán nản lớn lao với luân hồi và có lòng quyết tâm mạnh mẽ về việc rời khỏi nó. Sự hiện diện của chư vị có tác động chuyển hóa với nhận thức của tất cả những ai gặp chư vị, để họ được truyền cảm hứng muốn tìm kiếm giải thoát.
(2) Đạo sư tâm linh biết nhiều cách thức thiện xảo để dẫn dắt chúng sinh khác khỏi luân hồi và sở hữu sự gia trì của truyền thừa thuần khiết, chẳng bị vấy bẩn bởi những vi phạm thệ nguyện. 

Nhờ đi theo đạo sư như vậy, có thể đạt được những thành tựu thù thắng và thông thường nhanh chóng và ngay trong đời này.

~ KYABJE KANGYUR RINPOCHE 

***

Vimalamitra has said that authentic teachers, who expound the special pith instructions of the diamond vehicle of the Secret Mantra, and who thus set forth the absolute truth, must possess the following eight characteristics. (1) They themselves must have received the empowerments related to all the mandalas of the outer and inner tantras, and their minds must be filled with wisdom. (2) Their body, speech, and mind must be serene and disciplined through their observance of the vows and samayas. (3) They must have perfectly understood and assimilated the meaning of the general and specific tantra texts. In other words, they must have integrated the ground tantra, which is the nature of the sugatagarbha; the path tantra, namely, the stages of generation and perfection that nurture the qualities of elimination and realization; and finally the fruit tantra, the naturally present kayas and wisdoms of buddhahood. (4) They must have a complete experience of all the signs of proficiency in the phases of approach, accomplishment, and activation. (5) They must have an unconfined view, having realized the equality of samsara and nirvana, and, (6) having direct experience of this, their minds must be liberated. (7) With boundless compassion, they must be guiding beings to liberation, and (8) their activities must be exclusively for the sake of others.

In addition to these, the omniscient master Jigme Lingpa has added two other characteristics. (1) True spiritual masters have few activities. They are exclusively preoccupied with the Dharma, fully committed to it in thought, word, and deed. They have a great weariness of samsara and a powerful determination to depart from it. Their presence has a transforming effect on the perceptions of all who meet them, so that the latter are inspired to seek for liberation. (2) A spiritual master knows many skillful ways of leading others out of samsara and possesses the blessings of an unadulterated lineage that is untainted by breaches of samaya. By following such a master, it is possible to attain the supreme and ordinary accomplishments swiftly and in this very life.

~ KYABJE KANGYUR RINPOCHE

Viết bình luận của bạn