Danh mục sản phẩm

Túc số trì tụng Guru mantra

Chiquan
Chủ Nhật, 10/12/2023

Về thực hành Guru Yoga, mặc dù túc số thực sự được đề nghị cho việc trì tụng thần chú Kim Cương Thượng Sư là 10 triệu, trong thời của chúng tôi, Kyabje Penor Rinpoche bảo chúng tôi trì tụng Lời Cầu Nguyện Bảy Dòng tới Guru Rinpoche 100.000 biến trước. Sau đấy, chúng tôi phát nguyện tụng thần chú Kim Cương Thượng Sư ít nhất 1000 biến mỗi ngày. Ngài nói rằng, nếu chúng tôi quên không trì tụng dù chỉ một ngày và bổ sung bằng cách trì tụng 4 hay 5 nghìn vào hôm sau, điều đó không thể chấp nhận được. Nói đơn giản, Ngài yêu cầu chúng tôi phát nguyện trì tụng như vậy và đảm bảo rằng nếu chúng tôi tiếp tục trì tụng như vậy mỗi ngày, sẽ chẳng có chướng ngại nào cho việc thực hành Pháp trong suốt các đời.

In the case of Guru Yoga practice, though the actual number recommended for the recitation of the Vajra Guru mantra was ten million, during our time H.H. [Penor Rinpoche] specifically told us to recite the Seven-line prayer of Guru Rinpoche one hundred thousand times at first. Then we were told to take a vow to recite Vajra Guru mantra at least one thousand times daily. He said that if we miss reciting even for a day and then supplement it by reciting four or five thousand times the next day, it is not acceptable. In short, he let us take this vow of recitation and assured us that if we continue with this recitation daily, then there will be no obstacles for dharma practices throughout our lives.

~ Khenchen Namdrol Rinpoche

Viết bình luận của bạn