Danh mục sản phẩm

Đại Hộ pháp Mahakala - tiêu trừ ác nghiệp và các hoàn cảnh bất lợi 

Chiquan
Thứ Sáu, 02/09/2022

Đại Huyền Kim Cương Hộ pháp Mahakala được coi là sắc tướng uy mãnh do Đức Quan Âm Đại Bi hóa hiện, nêu biểu thần lực, trí tuệ và các công hạnh bi mẫn uy mãnh của chư Phật. Mahakala là Hộ pháp hàng đầu, uy mãnh và tràn đầy thần lực, tiêu trừ ác nghiệp, các chướng ngại, và các hoàn cảnh bất lợi. 

Mahakala bảo vệ Phật pháp tránh khỏi sự suy thoái, tiêu trừ các thế lực gây chướng ngại đối với Phật pháp và, dẫn dắt các hành giả và bảo vệ họ tránh khỏi tất cả các vô minh và mê lầm.  

Mahakala Tứ Thủ là hộ pháp đặc biệt bảo vệ các giáo pháp. Ngài nêu biểu sự giận dữ và bi mẫn kim cương. Bốn tay Ngài nêu biểu bốn công hạnh giác ngộ: Tay trái cầm một chén sọ đựng cam lộ, là phương tiện thực hành tức tai, tiêu trừ bệnh tật, các chướng ngại. Một tay phải cầm dao cong, nêu biểu tăng ích, tăng trưởng tuổi thọ, các phẩm chất tốt đẹp và trí tuệ. Tay phải thứ hai cầm một thanh gươm, nêu biểu kính ái, tập hợp mọi thứ hành giả cần và đưa chúng sinh đến với Phật pháp. Tay trái còn lại cầm một cây chĩa ba hàng phục chướng ngại. Ba chẽ của cây chĩa ba chặt đứt tam độc (tham, sân, si), tiêu trừ các mê lầm, nghi ngờ và vô minh. 

Thân Hộ pháp Mahakala có sắc xanh dương đậm, nêu biểu cho Pháp thân bất biến. Ba mắt nêu biểu sự hiểu rõ ba đời, và là sự hóa hiện sinh động của Tam thân Phật. Mũ miện năm sọ nêu biểu sự chuyển hóa ngũ độc (tham, sân, si, tật đố, ngã mạn) thành Ngũ Trí. Hai chân nêu biểu phương tiện và trí tuệ. Chân phải co, chân trái duỗi nêu biểu việc Ngài viên mãn tự lợi và lợi tha. Ngài dẫm lên một quỷ thần, nêu biểu việc Ngài tiêu trừ các chướng ngại to lớn. Tòa mặt trời dưới chân Ngài nêu biểu Ngài soi rọi bóng đêm vô minh. Tòa sen nêu biểu sự thanh tịnh không có nhiễm ô của luân hồi. Vầng lửa rực sáng xung quanh nêu biểu công hạnh của Ngài tiêu trừ các vọng tưởng trong tâm. Tấm da hổ Ngài khoác nêu biểu sự tịnh hóa tham muốn; tấm da voi nêu biểu sự tịnh hóa kiêu mạn, và tấm da rắn nêu biểu sự tịnh hóa sân giận. Tất cả các sức trang hoàng khác của Ngài nêu biểu Ngài có đầy đủ các phẩm chất của Phật.
St

Viết bình luận của bạn