Danh mục sản phẩm

ĐÀN LỄ PHẬT DƯỢC SƯ

Chiquan
Chủ Nhật, 23/10/2022

Liên tục những năm gần đây, loài người trên khắp thế giới phải đối diện với nhiều bệnh tật, thiên tai, dịch họa…đối diện với đau khổ mất mát sợ hãi…Trong đỉnh điểm của đau đớn và tuyệt vọng, thời nay, có một số người do nhân duyên từ trước có kết nối với Phật Dược Sư nên nhớ nghĩ cũng như trì niệm hồng danh và cầu nguyện đến Ngài và đã nhận được ăn Phước gia trì. Phật Dược Sư là ai, mà những người đau đớn bệnh khổ đều cầu nguyện đến Ngài. Hạnh nguyện của ngài là gì mà các chùa Việt vào ngày mùng tám đầu năm hay lập đàn tràng Dược Sư để cầu quốc thái dân an?

Phật Dược Sư là một vị Dược Phật có lòng bi mẫn vô biên đối với hết thảy hữu tình chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về thân và tâm, thoát khỏi những hiểm nguy và chướng ngại bằng cách diệt trừ gốc rễ của tật bệnh chính là tam độc: mọi và giúp họ trừ tham, sân, si mê. Trong kinh Dược Sư, Phật Thích Ca tán tụng Ngài là Giáo chủ cõi Tịnh LƯu Ly: Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Mọi người tôn kính, vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn, làm Thầy Trời người, là bậc tôn quý. Khi còn tu hạnh Bồ tát, có phát Mười hai Đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được nấy.

Có thể tóm gọn 12 đại nguyện của đấng Y vương Toàn giác như sau:
 
1 - Toả hào quang đến mọi chúng sinh khiến họ thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu Lục độ, rời biển trần khổ, vào chốn Niết Bàn.
2 - Cho chúng sinh biết đến Nhất thiết trí của mình. 
3 - Cho chúng sinh thực hiện được sở nguyện.
4 - Hướng dẫn chúng sinh đi trên đường Đại thừa. 
5 - Giúp chúng sinh giữ giới hạnh. 
6 - Giúp chữa lành các thứ bệnh do sáu giác quan sinh ra.
7 - Chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh.
8 -Phụ nữ nào không muốn thân nữ nhi có thể đổi thành thân nam tử đời sau.
9 - Ngay cả những chúng sinh rơi vào từ đạo, cầu nguyện đến ngài cũng được thần lực của ngài đưa về chính đạo. 
10- Giúp cho chúng sinh được sinh vào cõi lành.
11- Đem thức ăn cho người đói khát. 
12- Đem áo quần cho người rét mướt.
 
Lời nguyện nào của Ngài cũng nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh luôn nguyện cho họ thoát khổ, được ấm no, tốt đẹp thân tướng…
12 hạnh nguyện lớn lao của Phật Dược Sư cũng chính là những lợi ích to lớn mà hành giả đạt được khi thực hành và cầu nguyện đến ngài!
Trong kinh Dược Sư, Đức Thích Ca cũng đã giảng cho bồ tát Văn Thù:
 
“Văn Thù Sư Lợi! Ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bỏn xẻn, thiếu hẳn đức tin, không ưa bố thí, tham lam, ích kỷ, cướp đoạt của người. Sau khi qua đời, sanh làm ngạ quỷ, đói khát, khổ sở, nhớ niệm danh hiệu của Phật Dược Sư, sinh lại làm người. Nhờ công đức ấy, nhớ khổ ngạ quỷ, nên hành bố thí, giúp kẻ nghèo cùng, tăng trưởng thiện căn, tu Bồ tát pháp.

"Lại nữa, trong đời ngũ trược, có kẻ phá giới, làm mất chánh kiến, khen mình, chê người, tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại sa ác đạo. Nếu nghe danh hiệu của Phật Dược Sư, liền khỏi đường mê, bờ giác quay về, xuất gia học đạo, kính thờ Tam Bảo, học rộng nghe nhiều, thành tựu Lục độ cao siêu, chóng lên bờ giác.

 "Ở trường hợp khác, nếu bị kẻ ác nhờ cậy quỷ thần, hoặc là phù thủy, yếm đối trù ẻo, khổ sở vô cùng. Nếu tụng Dược Sư tiêu tai thần chú, thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành và phát lòng thành quy y Tam Bảo.

 "Nếu có Phật tử tu theo Tịnh độ pháp môn, nhưng chưa quyết tâm, đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng NAM MÔ DƯỢC SƯ PHẬT, DƯỢC SƯ PHẬT, thì cũng sẽ được Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Quán Thế  m Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ý Bồ tát, Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dương Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Thất bảo, sanh trong sen báu của Phật Di Đà, hoặc lên cõi trời, đời đời hưởng phước. Tuổi trời khi hết, sanh lại làm nhân gian, làm Chuyển luân vương, được người tôn kính. Bốn phương yên tĩnh, không có ác ma, khuyến hóa mọi nhà siêng tu thập thiện, ba nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trượng phu”. Phật cũng dạy: “Nếu chư Bồ tát sanh ở đời sau, gặp bệnh nan y, nên trì chú này vào bát nước sạch, không có vi trùng, cho bệnh nhân dùng, liền được khỏe mạnh. Bồ tát đa hạnh làm thuốc cứu người, phước nhiều vô lượng, hiện đời được người kính trọng; chết lại theo Phật Dược Sư, tinh tấn siêng tu, sẽ thành Vô thượng Chánh giác”

Không chỉ chữa các bạn về thân, đọc tụng và hành trì Kinh Dược Sư giúp phát triển các đức tính cao đẹp trong mỗi người để trị liệu các bệnh về tâm, không chỉ cho bản thân mà cho cả chúng sinh vạn loài. Từ đó chữa lành các chứng bệnh vô minh, phiền não, nghiệp chướng cá nhân trong đời nay và cả nhiều đời quá khứ vị lai.

Đức Phật cũng dạy cách cúng dường lên Phật Dược Sư:
"Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao, rải hoa dâng hương, đốt đèn tục mạng. Giữ tâm thanh tịnh, không giận, không buồn, thương xót chúng sanh, khởi tâm cứu hộ. Luôn nhớ bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư, đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước, thì được công đức không thể nghĩ bàn”.

 "Nếu ở thế gian, vượt núi băng ngàn, luôn gặp tai nạn, nước trôi, lửa cháy, quan lại hành hình, dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, sư tử,độc xà, giặc giã khắp nơi, hết đường chạy thoát. Nhờ có căn lành đời trước, nên nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư, trừ tai thần chú, nhiếp niệm thọ trì, tất cả tội này theo đây tan mất.

 "Nếu có Phật tử lỡ phạm cấm giới, sợ đọa tam đồ, kính trọng tôn thờ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Nhờ công đức này, khỏi đường sanh tử.

 "Nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh, sức lực tiêu tan, tưởng chừng phải chết. Nhờ phước đời trước, nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, liền hết khổ đau, hạ sanh mau lẹ, mẹ con bình an”.

Đó là những lợi ích Phật dạy khi thực hành và cúng dường lên Phật Dược Sư.

Quý thầy cũng dạy: “Trước khi tụng Kinh Dược Sư, hành giả nên rửa tay, súc miệng cho sạch sẽ và y phục phải trang nghiêm. Khi ngồi, đứng phải giữ thân cho ngay thẳng. Lúc lạy hay quỳ phải giữ thân đoan nghiêm. Miệng tụng đọc âm thanh vừa đủ nghe. Phải thể nhập được những ý nghĩa trong Kinh và ứng dụng, thực hành trong đời sống để an lạc và thảnh thơi của mình và người!

---
Thông tin nhắc nhớ 
"ĐÀN LỄ PHẬT DƯỢC SƯ " 
⭐️ Được dẫn dắt bởi Đạo Sư Choeze Kuchen Rinpoche 
👉 Thời gian: 10h sáng (Việt Nam), ngày 1 tháng 11 năm 2022 
👉 ID Phòng Zoom:  868 3163 6828 
👉 Mật khẩu: 241674 
👉 Link đăng ký: https://forms.gle/WLk26NzdoiJ3hNQf7
👉 Hạn chót đăng ký: ngày 30/10/2022 

Xin quý vị đạo hữu tranh thủ đăng ký tham gia.

Viết bình luận của bạn