Danh mục sản phẩm

Đệ tử ảnh hưởng đến tuổi thọ của Thầy

Chiquan
Chủ Nhật, 12/06/2022

Tuổi thọ phụ thuộc vào tình yêu thương. Vì thế, việc tuổi thọ của Bậc Thầy có lâu dài hay không phụ thuộc vào việc các đệ tử của Ngài có tình yêu thương và giữ gìn Samaya (giới luật) hay không. Samaya căn bản là Bồ Tát giới, điều mà Bậc Thầy đã ban cho đệ tử. Vì thế, các đệ tử đều có cùng Samaya của Bồ đề tâm với nhau và với Bậc Thầy. Nếu các đệ tử cãi cọ và gây bất hòa trong Tăng đoàn, điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của Bậc Thầy. Có nhiều câu chuyện về một vị Tulku vĩ đại, người mà thọ mạng bị suy giảm bởi các hành động bất hòa của đệ tử. Tuy nhiên, nếu chúng ta giữ Samaya của Bồ đề tâm với Bậc Thầy và tất cả anh chị em đạo hữu, điều đó sẽ kéo dài tuổi thọ của Bậc Thầy. Nếu chúng ta liên tục cãi cọ và đau khổ, điều này sẽ làm giảm tuổi thọ của Ngài bởi sự sứt mẻ Samaya mà chúng ta gây ra.

“Life span depends on love. So whether the life span of the lama will be long depends on whether his or her disciples have love and keep their samayas (vows). The basic samaya is the Bodhisattva vow, which the lama has given to his disciples. His disciples therefore all share a samaya of bodhichitta with each other and with the lama. If disciples quarrel and cause disharmony among the sangha, this will decrease the lama’s life span. There are many stories of a great Tulku whose life was cut short because of disharmonious conduct by his disciples. If, however, we keep our samaya of bodhichitta toward our lama and all our sibling-disciples, it will increase the lama's life span. If we constantly quarrel and are miserable, this will decrease his life span as a result of our breached samaya.”

~ GARCHEN RINPOCHE

Viết bình luận của bạn