Danh mục sản phẩm

ĐIỀU KIỆN ĐỂ KẾT NỐI VỚI GIÁO PHÁP MẬT THỪA

Chiquan
Thứ Bảy, 30/04/2022

Nhiều giáo lý Mật thừa và các Terma nói rằng, Giáo Pháp Mật thừa bí mật này có thể được trao truyền cho những vị có kết nối cát tường với những giáo lý này, với điều kiện là họ đã đáp ứng các yêu cầu căn bản. Bởi chúng ta chẳng thể nói liệu bạn có kết nối cát tường như vậy hay không, chúng ta sử dụng phương pháp lựa chọn đơn giản khác, đó là HOÀN THÀNH 500.000 thực hành sơ khởi [tức Ngondro]. Không dễ dàng để hoàn thành 500.000 thực hành sơ khởi này, nhưng nếu người ta đã nỗ lực trong nhiều năm hướng về mục tiêu, chúng ta tin rằng, anh hay cô ấy đứng trước cơ hội tốt đẹp của việc trở thành một bình chứa đầy đủ phẩm tính của Giáo Pháp Kim Cương thừa.

As is said in many tantric teachings and termas, this secret tantric Dharma can be transmitted to those who have an auspicious connection with these teachings, on the condition that they have satisfied the basic requirements. Since we have no way to tell if you have such an auspicious connection or not, we use another simple method of selection, which is the accomplishment of the 500,000 preliminaries. It’s not so easy to complete the 500,000 preliminaries, but if one has being working hard for several years towards the goal, we believe that he or she stands a good chance of being a qualified Vajrayana Dharma vessel.

~ KHENPO SODARGYE RINPOCHE
St

Viết bình luận của bạn