Danh mục sản phẩm

ĐỨC VĂN THÙ DẠY VỀ CON ĐƯỜNG BỒ TÁT ĐẠO 

Chiquan
Chủ Nhật, 18/09/2022

ĐỨC VĂN THÙ DẠY VỀ CON ĐƯỜNG BỒ TÁT ĐẠO 

Bấy giờ trong trong pháp hội có vị Thiên-tử tên là Nguyệt-Tịnh Quang-Đức, vị này đã chứng ngôi bất-thoái-chuyển, liền hỏi Bồ-tát Văn-Thù Sư-Lợi pháp-vương-tử rằng:

“Vì duyên sự gì các vị Bồ-tát làm hạnh Bồ-tát?”
Bồ-tát Văn-Thù Sư-Lợi đáp rằng:
“Ông đem câu này hỏi đức Thế-Tôn”.

☘️Đức Phật liền bảo Văn-Thù Sư-Lợi:
Ông nên giải đáp về các pháp hành trong câu hỏi của Thiên-tử Nguyệt-Tịnh Quang-Đức”.
Bồ-tát Văn-Thù Sư-Lợi bảo vị Thiên-tử ấy rằng:
“Ông nên nghe khéo, nay tôi sẽ nói. Thiên-tử nên biết, đạo các Bồ- tát, duyên với chúng-sinh, ĐẠI-BI làm gốc”.

☘️Vị Thiên-tử hỏi:
“Bồ-tát đại-bi lấy gì làm gốc?”
Bồ-tát Văn-Thù Sư-Lợi đáp rằng:
“TRỰC TÂM làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Với TRỰC TÂM ấy lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Đối với chúng-sinh, Bồ-tát lấy TÂM BÌNH-ĐẲNG làm gốc”.

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy TÂM BÌNH-ĐẲNG lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Không có riêng rẽ bởi những hành-động khác lạ làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Không có riêng rẽ, hành-động khác lạ, lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Bồ-tát lấy TÂM THÂM-TỊNH làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Bồ-tát lấy TÂM VÔ THƯỢNG CHÍNH ĐẲNG CHÍNH GIÁC làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy tâm vô thượng chính đẳng chính giác lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Cần lấy sáu pháp ba-la-mật-đa[16] làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Sáu ba-la-mật lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Các vị lấy phương-tiện-tuệ làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy phương-tiện-tuệ lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Các vị lấy không phóng-dật làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy không phóng-dật lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Các vị lấy ba thiện-hạnh làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy ba thiện-hạnh lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Cần lấy mười thiện nghiệp đạo[18] làm gốc”.

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Mười thiện nghiệp đạo lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Cần phải thu-nhiếp sáu-căn[19] làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Thu-nhiếp sáu căn lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Các vị lấy chính ức niệm làm gốc?”

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy chính ức niệm lấy gì làm gốc?”
Văn-Thù đáp rằng:
“Các vị cần lấy chính quán làm gốc”.

☘️Thiên-tử lại hỏi:
“Vậy thì chính quán lấy gì làm gốc”?
Văn-Thù đáp rằng:
“Cần giữ kiên niệm không quên làm gốc”.

Trích từ:
Kinh Văn Thù Sư Lợi Thỉnh Vấn Về Bồ Đề
Văn Thù Sư Lợi Vấn Bồ Đề Kinh
Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch
Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu

Viết bình luận của bạn