Danh mục sản phẩm

Giới Thiệu Bản Tôn Namgyälma Buddha - Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu

Chiquan
Chủ Nhật, 14/08/2022

Hình Tướng - Hạnh Nguyện - Chân Ngôn 

Bản Tôn Namgyälma Buddha - Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu

🙏❤️🙏❤️🙏

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu, tên Phạn là Uṣṇīṣa-Vijaya hay Vijaya. Lược xưng là Tôn Thắng Phật Mẫu, Tôn Thắng Mẫu. Lại xưng là Tối Thắng Phật Đỉnh, Ô Sắt Nị Sa Tôn Thắng Phật Mẫu, Như Lai Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu.

Trong tất cả Phật Đỉnh thì Tôn Thắng Phật Mẫu tức Tôn Thắng Phật Đỉnh hay khử trừ tất cả phiền não nghiệp chướng, phá hoại tất cả sự đau khổ của nẻo uế ác.. nên được xem là Tổng Thể của tám Phật Đỉnh. Ở đây Tôn Thắng Phật Mẫu được xưng là Trừ Chướng Phật Đỉnh hay Xả Trừ Phật Đỉnh (Vikīraṇa-Uṣṇīṣa), Tồi Toái Phật Đỉnh, Trừ Chướng Phật Đỉnh Luân...

Tôn này là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) của Đại Nhật Như Lai Đỉnh Kế (Vairocana-tathāgatoṣṇīsa) biểu thị cho sức Thần Thông không có chỗ sợ của Như Lai, có năng lực dứt sạch các ô nhiễm của nghiệp khiến cho tất cả chúng sinh đều được an vui. 

Tạng Truyền Phật Giáo xưng gọi Tôn Thắng Phật Mẫu là Namgyalma có 9 loại hóa tướng nhưng chủ yếu là tướng có ba mặt tám cánh tay… và là một trong 3 Tôn Trường Thọ Phật (Vô Lượng Thọ Phật, Bạch Độ Mẫu, Đỉnh Kế Tôn Thắng Phật Mẫu) 

A. Hình Tướng - Hạnh Nguyện 

Phật Giáo Tây Tạng thờ phụng Tôn Tượng Tôn Thắng Phật Mẫu có ba mặt, tám cánh tay, trên mỗi mặt có ba con mắt

Mặt chính giữa màu trắng, mặt bên phải màu vàng, mặt bên trái màu xanh lam.

Bên phải: tay thứ nhất cầm chày Yết Ma Kim Cương hình chữ Thập để trước ngực, tay thứ hai nâng Đức Phật A Di Đà (hay Đại Nhật Như Lai) ngồi trên tòa sen, tay thứ ba cầm mũi tên, tay thứ tư kết Ấn Thí Nguyện đặt trên đùi phải. 

Bên trái: tay thứ nhất kết Ấn Phẫn Nộ Quyền cầm sợi dây (quyến sách), tay thứ hai kết Ấn Thí Vô Úy, tay thứ ba cầm cây cung, tay thứ tư kết Định Ấn nâng bình Cam Lộ

Tạng Truyền ghi nhận rằng ba mặt biểu thị:

 - Mặt chính giữa của Tôn Thắng Phật Mẫu màu trắng biểu thị cho Pháp chặn đứng tai chướng (Tức Tai)
- Mặt bên phải màu vàng biểu tượng cho các Pháp Tăng Ích
- Mặt bên trái màu xanh lam biểu thị cho Pháp Giáng Phục,

Tám cánh tay:
 
- Bàn tay nâng Đức Đại Nhật Như Lai là Đấng Thượng Sư của Ngài biểu thị cho sự ôm ấp yêu thương 
- Tay cầm mũi tên đại biểu cho sự câu triệu Tâm Bi của chúng sinh
- Tay kết Thí Vô Úy Ấn đại biểu cho việc khiến chúng sinh xa lìa tất cả sự sợ hãi
- Tay kết Thí Nguyện Ấn biểu thị cho sự thỏa mãn đầy đủ Tâm nguyện của tất cả chúng sinh
- Tay cầm cây cung biểu thị cho việc thắng ba cõi
- Tay kết Định Ấn bên trên nâng bình Cam Lộ biểu thị cho việc khiến chúng sinh được sống lâu không có bệnh tật 
- Tay cầm chày Kim Cương Thập Tự biểu thị cho việc thành tựu sự nghiệp giáng Ma hàng phục điều không may
- Tay cầm sợi dây biểu thị cho sự giáng phục tất cả tai nạn với chúng sinh khó điều phục

Truyền thống khác thì ghi nhận Tôn Thắng Phật Mẫu là nơi mà Đỉnh vô thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hóa hiện ra với ý nghĩa của ba mặt là:

- Mặt Chính với thân là màu trắng, tướng Phật Mẫu mỉm cười, Tâm Trời mở mắt Phật là Bản Tôn của Trí Tuệ vô thượng

- Mặt bên phải màu vàng là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện bày Từ Bi vô lượng
 
- Mặt bên trái màu xanh lam là Kim Cương Thủ Bồ Tát hiện bày phẫn nộ giáng phục 

Tôn Thắng Phật Mẫu cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát. Cả ba đều hợp một, đầy đủ Công Đức viên mãn của Trí Tuệ vô thượng, Từ Bi, phẫn nộ giáng phục. Nhân vì là nơi mà Đỉnh vô thượng của Đức Như Lai đã hóa hiện ra, bởi thế là bậc tôn quý vô thượng nên xưng là Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu

Nhân vì Tôn Thắng Phật Mẫu có đầy đủ Công Đức viên mãn của Trí Tuệ vô thượng, Từ Bi, phẫn nộ giáng phục… nên nơi sức Công Đức lớn của Tôn Thắng Phật Mẫu hay ban cho chúng sinh Phước Tuệ và trường thọ, hay tiêu trừ tội nặng nghiệp chướng vô minh từ ngàn kiếp đến nay, giáng phục hết thảy nạn Ma, hóa giải tất cả hung tai hoạnh họa… vì thế Công Đức tràn khắp mười phương chẳng thể nghĩ bàn

 Ngài làm cho chúng sinh nhận được sự hộ trì, che chở của chư vị Bồ Tát trong cuộc sống hiện tại và không bị những chướng ngại khổ não bệnh tật. 

Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu âm Phạn văn là Vijaya, mật hiệu là Trừ Ma Kim Cang, lại còn có tên là Tôn Thắng Phật Mẫu, Trừ Chướng Phật Đỉnh. Phật Đảnh, chỉ cho Vô Kiến Đỉnh Tướng của Như Lai, người thường không có cách nào hiểu được tướng thù thắng tối thượng ấy. 

Trong tất cả các Phật đỉnh, Tôn Thắng Phật Đỉnh có khả năng trừ khử tất cả mọi phiền não nghiệp chướng của chúng sinh, phá tan mọi khổ ách trong ác đạo vì vậy có tên là Tôn Thắng hay Trừ Chướng Phật Đỉnh. 

B. Chân Ngôn - The Ushnisha Vijaya Dharani 

Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni có ghi lại rằng:

Như thế tôi nghe:

Một thời đức Bạc Già Phạm , ở tại đạo tràng Măng Tre, trong vườn Thệ Đa Lâm Cấp Cô Độc, thuộc thành Thất La Phiệt, cùng với 8 ngàn chúng Tì Kheo câu hội. Các vị ấy đều là bậc Đại A La Hán, hàng tri thức của quần chúng. Trong đây, những tôn giả như: Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, A Na Luật Đà... làm thượng thủ.

Lại có ba vạn hai ngàn Bồ Tát, đều là bậc trụ nơi hạnh Bất Thối Chuyển, chánh trí soi sáng tất cả các pháp, không còn ngăn ngại, vô lượng công đức trang nghiêm, cùng các đại chúng đồng thời câu hội. Trong ấy, các Bồ Tát như: Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Thắng Liên Hoa Tạng Bồ Tát, Chấp Kim Cang Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Tịnh Trừ Nhất Thiết Chướng Bồ Tát... làm thượng thủ.

Lại có một vạn Phạm thiên vương, do Thiện Tra Phạm Ma thiên vương, Thiện Kiến thiên vương làm thượng thủ, từ các cõi khác đến dự hội.

Lại có một vạn hai ngàn vị Đế Thích Thiên vương, cùng với vô lượng Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hô Lặc Già, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Giá, Nhơn phi nhân... cũng tập hội. Bấy giờ đức Thế Tôn đang được bốn chúng vây quanh, cung kính cúng dường, một lòng chiêm ngưỡng, cầu nghe pháp yếu.

Khi ấy, tại cõi trời Đao Lợi, có một vị thiên tử tên là Thiện Trụ, ngự tại cung báu lớn, đang cùng với các thiên nữ dự cuộc âm nhạc ca múa vui đùa hưởng lạc. Lúc đó, ở thiên giới vào khoảng cuối đêm, bỗng nhiên giữa hư không có tiếng gọi bảo: "Thiện Trụ thiên tử! Bảy hôm nữa, ông sẽ hết phước trời, xả báo thân, đọa xuống cõi Diêm Phù Đề, 7 lần làm cầm thú, thường ăn đồ nhơ uế. Kế đó lại đọa vào địa ngục, chịu đủ các sự khổ trải qua nhiều kiếp mới được làm người. Tuy được thân người, nhưng lại đen lùn, thô xấu, mù cả đôi mắt, các căn không đủ, hơi miệng thường hôi hám, nghèo khó hèn hạ, hằng thiếu ăn mặc, mọi người đều gớm ghét, lánh xa.

Thiện Trụ thiên tử nghe lời ấy rồi, kinh hoàng tột độ, lông tóc đều dựng đứng, ôm lòng sầu muộn, ông vội đem hương, hoa cùng các thứ cúng dường, đến chỗ Thiên đế quì xuống, dâng lễ, than khóc thuật lại việc trên, và thưa: "Nay tôi tâm tư bối rối, mê loạn. Không biết phải làm thế nào? Cúi xin Thiên Đế xót thương, cứu vớt tôi ra khỏi vòng khổ độc!" 

Thích Đề Hoàn Nhân nghe xong, rất kinh ngạc, tự suy nghĩ: "Thiện Trụ Thiên Tử đời trước tu phước gì, được sinh lên cõi trời hưởng sự vui thắng diệu nhiều năm? Lại kiếp xưa tạo nghiệp nhân chi mà sau khi hết thiên phước, phải chịu 7 lần làm cầm thú, rồi đọa vào địa ngục, khi được làm thân người, đôi mắt mù lòa, thọ đủ điều xấu ác?" 

Nghĩ như thế rồi, liền nhiếp tâm vào định, dùng thiên nhãn xem: Thấy Thiện Trụ thiên tử ở cõi trời mạng chung, liền đọa làm thân heo, hết thân heo thọ thân chó, hết thân chó thọ thân chồn, hết thân chồn thọ thân khỉ, hết thân khỉ thọ thân rắn độc, hết thân rắn thọ thân kên kên, hết thân kên kên thọ thân chim quạ. 

Trong 7 kiếp làm cầm thú ấy, thường ăn những đồ nhơ uế. Khi thấy biết như thế, ngài cũng lo lắng đau xót giùm cho Thiện Trụ thiên tử. Thiên đế lại suy nghĩ: Thiên nhãn của ta chỉ thấy biết một ít phần, không thể hiểu được những nghiệp nhân sâu xa. Duy đức Như Lai là bậc Chính Biến Tri, mới có thể thấu suốt tất cả nhân quả thiện, ác. 

Duy đức Thế Tôn là đấng Đại Từ, mới có thể cứu vớt Thiện Trụ thiên tử khỏi vòng khổ độc. Ta nên đến cầu thỉnh Như Lai về việc này!" Nghĩ đoạn, ngài liền suất lãnh Thiện Trụ thiên tử cùng chư thiên, đem theo các thứ tràng hoa, huơng lạ, anh lạc, thiên y, bay xuống vườn Thệ Đa Lâm Cấp Cô Độc.

Bấy giờ ở cõi nhân gian, thời khắc vào khoảng đầu hôm, nhằm lúc chư Bồ Tát, thanh văn, thiên long bát bộ, tứ chúng như trên đang vân tập. Khi đến nơi, Thiên đế hướng dẫn Thiện Trụ và thiên chúng đảnh lễ Phật, đi nhiễu quanh 7 vòng, dâng hiến lễ cúng duờng. Pháp sự đã xong, Thích Đề Hoàn Nhân quì trước Như Lai bạch lại việc trên, và thưa thỉnh rằng: 

"Bạch đức Thế Tôn! Thiện Trụ thiên tử đời trước tu phước chi, mà hưởng sự vui nơi cõi trời trải nhiều thời gian? Lại kiếp xưa tạo nhân gì, sau khi hết phước phải đọa làm thân cầm thú 7 phen, ăn đồ bất tịnh, rồi thọ sự khổ nơi địa ngục, sự hèn xấu nơi cõi người? Và do phước nhân nào, cảm được giữa hư không có tiếng mách bảo? Xin đức Như Lai vì chúng con và đại hội mà nói rõ nhân duyên, lại cúi xin đấng Thiên Nhân Sư mở lượng từ bi, cứu vớt cho Thiện Trụ thiên tử được thoát vòng khổ ách".

Khi ấy, đức Như Lai mỉm cười, từ nơi đỉnh môn, phóng ánh sáng ngũ sắc rộng lớn, soi khắp 10 phương cõi Phật. Quang minh ấy ánh chiếu lẫn nhau, rồi uyển chuyển quay về nhiễu quanh bên hữu Phật ba vòng, lại trở vào miệng đấng Điều Ngự. Đức Thế Tôn thu nhiếp quang minh xong, bảo trời Đế Thích rằng: "Lành thay, thiện nam tử! Ông khéo vì Thiện Trụ thiên tử và đại chúng, hỏi nhân duyên thiện ác tiền sinh. Lại hay vì chúng hữu tình hiện tại và đời sau, mà thưa thỉnh ta nói pháp môn cứu khổ. Lắng nghe! Ta sẽ vì các ông giải thuyết rành rẽ:

- Này thiện nam tử! Cách vô lượng kiếp về trước, có đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

Đức Phật ấy sau khi hóa duyên đã mãn, vào Niết Bàn. Trong thời tượng pháp của ngài, có một quốc gia tên Ba La Nại, trong nước đó có người Bà La Môn nghèo, chỉ sinh được một con trai rồi qua đời sớm. Cậu bé ở với mẹ đến khi khôn lớn, được giao cho việc nông tác ngoài đồng. Bà mẹ ở nhà, tảo tần lo thức ăn, mỗi ngày đem ra ruộng cho con. Một hôm, cơm nước đưa đến trễ, đứa con đói khát, sinh lòng hờn giận, dùng lời ác độc mắng rằng: "Mẹ tôi còn thua loài súc sinh ! Tôi thấy mấy con: heo, chó, chồn, khỉ, rắn, kên kên, quạ, còn biết thương lo cho con của nó. Tại sao bà để cho tôi đói khát mà không đem cơm nước đến?" Do lòng đợi chờ hờn giận, đứa con nói như thế ba lần. Giây lát bà mẹ với dáng điệu vội vã đem cơm nước tới, và nói nhiều lời an ủi khiến cho con vui mừng hết cơn buồn giận. Đứa con vừa ngồi xuống sắp dùng cơm, bỗng thấy giữa hư không có vị Bích Chi Phật, hình tướng sa môn, bay từ phương Nam qua phương bắc. Người con thấy rồi, sanh lòng kính ngưỡng, đứng lên chắp tay cúi đầu đảnh lễ, thỉnh vị Bích Chi Phật giáng lâm. Bích Chi Phật nhận lời thỉnh, từ từ đáp xuống. Đứa con vui mừng, trải tranh trắng làm tòa ngồi, dâng hiến hoa sạch đẹp, giảm phần ăn của mình, đem cúng dường vị Sa môn. Sau khi thọ thực xong, Bích Chi Phật lại vì nói pháp yếu khiến cho được vui mừng.

Về sau người con xuất gia, chư tăng cử cho làm chức Tri Sự. Lúc ấy có người Bà La Môn xây cất tăng xá vừa xong, ngày khánh thành khách tăng hội đến, lại có thí chủ đem nhiều tô du và sữa đặc cúng dường. Ông Tri Sự hiềm khách tăng làm phiền rộn, nên không đem tô du và sữa ra thết đãi. Mấy vị khách tăng hỏi: "Những thức ăn đó là của đàn việt cúng dường hiện tiền tăng, sao không thấy dọn ra?" Ông Tri Sự tính nóng vội, liền cả tiếng mắng rằng: "Bộ mấy ông đui mù hết sao? Có tô du và sữa đâu mà bảo tôi cất giấu? Nếu muốn đòi thêm, chỉ có phân và nước tiểu cho các ông ăn mà thôi!"

Đức Phật bảo Đế Thích:

- Đứa con của người Bà La môn nghèo đó là Thiện Trụ thiên tử hiện nay. Do kiếp trước hờn giận, dùng lời ác gọi 7 tên loài cầm thú mắng mẹ, nên phải chịu 7 phen làm cầm thú. Bởi khi làm Tri Sự thốt ra những lời nhơ uế mắng chư tăng, nên nghiệp cảm thường ăn đồ bất tịnh. Do bỏn xẻn giữ riêng thức ăn của hiện tiền tăng nên bị quả báo địa ngục và chịu nghèo hèn thô xấu trong kiếp người. Bởi mắng chư tăng là đui mù nên bảy trăm đời phải bị mù đôi mắt, sống trong cảnh tối tăm chịu nhiều khổ não. Nên biết những tội nghiệp như thế, đã có nhân, tất phải trả quả, ảnh hưởng không tiêu mất.

Lại nữa Thiên Đế! Thiện Trụ thiên tử được hưởng sự vui thắng diệu ở cõi trời, là do kiếp trước trải tòa, dâng hoa, cúng dường thức ăn cho vị Bích Chi Phật, và nhờ sức ảnh hưởng của sự nghe chính pháp. Lại do đời trước chắp tay ngửa lên hư không, hết lòng kính thỉnh, cúi đầu đảnh lễ vị Bích Chi Phật, bởi công đức ấy nên được nghe giữa hư không có tiếng mách bảo cho biết trước. Đó là tiếng vị thần giữ cung điện của Thiện Trụ thiên tử vậy!

Khi ấy, Thiện Trụ thiên tử nghe lời Phật dạy, biết nghiệp mình đều có túc nhân, hết sức ăn năn tự trách. Ông gieo mình đỉnh lễ trước Phật, tỏ bày tội lỗi, cầu xin sám hối, thương khóc, sa nước mắt như mưa, huyết lệ rơi ứ đọng nơi chiếc khăn trong giỏ đựng hoa, chết ngất hồi lâu mới tỉnh lại.

Đức Phật bảo Đế Thích và Thiện Trụ thiên tử:

- Trong 10 nghiệp ác, khẩu nghiệp rất mãnh liệt, phải biết lời ác còn quá hơn lửa dữ. Lửa dữ chỉ đốt tiêu tài sản của báu ở thế gian. Lửa giận ác khẩu chẳng những đốt hết thất thánh tài và tất cả công đức xuất thế mà còn chiêu cảm ác báo về sau. Như Thiện Trụ chỉ vì nóng giận mắng mẹ và chư tăng, mà tổn bớt phước trời, phải chịu thân cầm thú và địa ngục.

Cho nên, đối với cha mẹ và chư tăng, lẽ ưng tôn trọng cung kính cúng dường, dùng lời dịu dàng khen ngợi, thường nghĩ đến ân đức, chớ không nên khinh hủy. Lòng từ ái giữa trần gian chỉ có cha mẹ, ruộng phước trong ba đời không chi hơn chúng tăng. Các bậc chân tăng hiền thánh, nếu cúng dường thì công đức không mất. Như tiến thêm, muốn cầu pháp xuất thế, lại có thể thành đạo. Đâu nên đối với chúng tăng vội thốt lời khinh hủy! 

Còn cha mẹ công sinh dưỡng rất khó nhọc, 10 tháng cưu mang khổ nặng, 3 năm bú sữa, mớm cơm. Trải đủ sự lo lắng gian lao, nuôi con khôn lớn, dạy dỗ, cho học hành, mong con được thành lập, tài đức hơn người. Nếu con xuất gia, lại mong cho con đắc đạo, thoát vòng sinh tử. Ân niệm ấy cao rộng như biển trời, khó đền trả. 

Vì thế, ta đã bảo A Nan: - Nếu có người vai bên trái cõng cha, vai bên mặt cõng mẹ, đi quanh núi Tu Di trăm ngàn vòng, huyết chảy ngập 2 bàn chân, còn chưa thể báo công ơn sinh dưỡng, huống chi lại khởi niệm hờn giận, buông lời khinh mắng ư!

- Này Thiên Đế! Thiện Trụ thiên tử nay do thấy ta, chí tâm sám hối, nên đạo nhãn trong sáng, tội cũng trừ diệt.

Đức Thế Tôn lại nhìn Thiện Trụ Thiên Tử an ủi bảo rằng: "Ông nên chớ quá lo buồn thương khóc. Ta có pháp môn tên là Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, ông trì chú này tất sẽ thoát khỏi vòng khổ ách. Môn đà ra ni đây, vô lượng hằng sa chư Phật đời quá khứ đã nói, ta nay cũng sẽ diễn nói. Trong các thần chú về Phật Đỉnh, môn đà ra ni này rất tối tôn tối thắng, hay trừ tất cả sự khổ não trong nẻo luân hồi của tất cả chúng sinh!"

Thích Đề Hoàn Nhân nghe Phật nói rất vui mừng, một lòng khát ngưỡng, thưa rằng: "Bạch đức Thế Tôn! Cúi xin Như Lai thương nghĩ đến Thiện Trụ và bọn chúng con, cũng vì chúng sinh đời mạt pháp về sau, tuyên thuyết môn Phật Đỉnh Đà Ra Ni. Chúng con sẽ tuân hành và nguyện cho tất cả các loài hữu tình đều thoát khỏi sự khổ tam đồ bát nạn !"

Bấy giờ đức Như Lai vì Thiên Đế, Thiện Trụ thiên tử, và 4 bộ chúng, và nghĩ thương chúng sanh đời mạt pháp về sau, dùng giọng phạm âm trong sáng, thanh diệu hòa nhã như tiếng chim Ca Lăng Tần Già, thuyết chú rằng:

Tiếng Phạn :

OM NAMO BHAGAVATE / SARVA TRAILOKYA PRATIVISHISHTÁYA / BUDDHAYA TE NAMAH TADYATHA / OM BHRUM BHRUM BHRUM SHODHAYA SHODHAYA / VISHODHAYA VISHODHAYA / ASAMA SAMANTA / AVABHASA SPHARANA GATI / GAGANA SVABHAVA VISHUDDHE / ABHISHINCHANTU MAM / SARVA TATHAGATAH SUGATA PRABACHANA / AMIRTA ABHISHEKAIH / MAHA MUDRA / MANTRA PADAIH / AHARA AHARA / MAMA AYUR SANDHARANI / SHODHAYA SHODHAYA / VISHODHAYA VISHODHAYA / GAGANA SVABHAVA / VISHUDDHE USHNISHA VIJAYA / PARISHUDDHE / SAHASRA RASMI SANCHO DITE / SARVA TATHÁGATÁ AVALOKINI / SHAT PARAMITA PARIPURANI / SARVA TATHAGATA MATE / DASHA BHUMI PRATISHTHITE / SARVA TATHAGATA HIRDAYA / ADHISHTHANA ADHISHTHITE / MUDRE MUDRE / MAHA MUDRE / VAJRA KAYA / SAM HATANA PARISHUDDHE / SARVA KARMA AVARANA VISHUDDHE / PRATINI VARTAYA MAMA AYUR VISHUDDHE / SARVA TATHAGATA SAMAYA / ADHISHTHANA ADHISHTHITE / OM MUNE MUNE MAHA MUNE / VIMUNE VIMUNE MAHA VIMUNE / MATI MATI MAHA MATI / MAMATI / SUMATI / TA THA TA BHU DHA KOTI PARISHUDDHE / VISPHUTA BUDDHE SHUDDHE / HE HE JAYA JAYA / VIJAYA VIJAYA / SMARA SMARA / SPHARA SPHARA / SPHARAYA SPHARAYA / SARVA BUDDHA ADHISHTHANA ADHISHTHITE / SHUDDHE SHUDDHE / BUDDHE BUDDHE / VAJRE VAJRE / MAHA VAJRE / SUVAJRE / VAJRA GARBHE / JAYA GARBHE / VIJAYA GARBHE / VAJRA JVALA GARBHE / VAJROD BHAVE / VAJRA SAMBHAVE / VAJRE VAJRINI / VAJRAM BHAVATU MAMA SHARIRAM / SARVA SATTVA NANCHA KAYA PARISHUDDHIR BHAVATU / ME SADA SARVA GATI / PARISHUDDHISHCHA / SARVA TATHAGATASHCHA MAM / SAMASHVA SAYANTU / BUDDHYA BUDDHYA / SIDDHYA SIDDHYA / BODHAYA BODHAYA / VIBODHAYA VIBODHAYA / MOCHAYA MOCHAYA / VIMOCHAYA VIMOCHAYA / SHODHAYA SHODHAYA / VISHODHAYA VISHODHAYA /SAMANTANA MOCHAYA MOCHAYA / SAMANTA RASMI PARISHUDDHE / SARVA TATHAGATA HIRDAYA / ADHISHTHANA ADHISHTHITE / MUDRE MUDRE MAHA MUDRE / MAHA MUDRA MANTRA PADAIH SVAHA

Thuyết chú xong, đức Phật bảo:

- Này Thiên đế! Môn Như Lai Quán Đỉnh Thanh Tịnh Chư Thú Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni này tám mươi tám câu chi trăm ngàn hằng sa chư Phật đã tuyên thuyết, và nghiêm mật thủ hộ, tùy hỉ ngợi khen. Tất cả Như Lai đều đồng ấn khả. Nếu có Tì kheo, tì kheo ni, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào thọ trì hoặc đọc tụng, do công đức ấy, những tội ngũ nghịch, thập ác trong trăm ngàn muôn kiếp đều được tiêu diệt, sẽ chứng quả A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Kẻ ấy trong hiện tại sẽ được túc mạng trí, rồi sinh từ cõi trời này đến cõi trời khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Kẻ ấy sẽ được chư Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí xoa đầu thọ ký, thường ở nơi đạo tràng, nghe hiểu và thọ trì chính pháp. Kẻ ấy 3 nghiệp thân, khẩu, ý hằng thanh tịnh, tâm an vui, thân khổ dứt trừ, được những xúc giác nhẹ lành, thọ mạng tăng thêm, không bị hoạnh tử. Kẻ ấy sẽ được chư thiên thần hộ vệ, chư Bồ Tát từ ái, chư Phật hệ niệm. Người thọ trì chú này sẽ đến cõi Địa ngục, ngạ quỷ, Diêm Ma vương đọc tụng, các tội phạm nơi đó đều được giải thoát, cảnh giới trống rỗng, các cung trời, cung điện Bồ Tát, cung điện cõi Phật đều mở cửa rước người thọ trì vào.

- Tại sao thế? Bởi môn đà ra ni này hay trừ sạch tội ngũ nghịch, thập ác của chúng sinh, hay cứu tất cả sự khổ nạn trong cảnh Diêm Ma,súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, hay độ thoát tất cả chúng sinh nghiệp dày phước mỏng, nghèo nàn, hèn hạ, đau bệnh, tàn tật, yểu thọ, xấu xa, câm ngọng, đui điếc, hay cứu vớt các loại A Tu La, Dạ Xoa, La Sát, Phú Đơn Na, Ca Tra Phú Đơn Na , các thân quỷ thần, cho đến hay độ thoát các loài thủy tộc, phi cầm, tẩu thú, rắn rết, ruồi muỗi, côn trùng. Các chúng sinh ấy tùy phận sẽ được sinh lên các cảnh giới an lành, và lần lượt đều được chứng quả giải thoát.

Này Thiên Đế! Nếu có người thọ trì chú này, từ kiếp hiện tại trở về sau, vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo, thường sinh trong dòng quý tộc ở cõi người, hoặc sinh lên cõi trời, cho đến được cùng 10 phương chư Phật ở một chỗ, cùng chư Bồ Tát làm bạn lành, và kết cuộc sẽ chứng quả Vô Thượng Đẳng Giác.

Này Thiên Đế! Môn Phật Đỉnh Tôn Thắng đà ra ni của ta đây có đủ thần lực uy thế, công đức rộng lớn như mặt trời kiết tường, như châu ma ni trong sạch sáng suốt, không bợn nhơ, tùy ở chỗ nào phóng ánh quang minh làm sáng sạch nơi đó. Lại nữa, như 7 báu thù thắng ở thế gian, tất cả hàng vua quan dân chúng đều quý trọng ưa thích, nhìn không chán. Môn đà ra ni này cũng thế, nếu thọ trì đọc tụng, biên chép, hoặc cúng dường, kẻ ấy sẽ được vô lượng công đức, tất cả thiên, long bát bộ đều kính ưa, quý trọng.

Này Thiên Đế! Hàng vua quan tứ chúng nếu biên chép đà ra ni này để trong tháp 7 báu, nơi bảo tòa sư tử, nơi tháp ngã tư đường, hoặc nơi đầu phướn cao, lại dùng các thứ hoa, hương, anh lạc, y phục, thức ăn uống, thuốc men cúng dường, kẻ ấy công đức vô lượng vô biên, phước trí không thể tính kể. Kẻ ấy là đích tử của Phật, là Bồ Tát Ma Ha Tát, vì cứu vớt được vô lượng chúng sinh đi qua đi lại nơi đó. Nếu có chúng sinh nào phạm tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, các trọng giới và tất cả tội nặng, ưng đọa tam đồ thọ khổ mà đi ngang qua tháp hoặc phướn có để đà ra ni này, được một điểm bụi hay một chút gió từ tháp phướn ấy dính nhiễm đến thân mình, hoặc được bóng tháp phướn che thì tất cả tội nặng đều tiêu trừ, sinh về cõi trời hưởng sự vui thắng diệu, hoặc tùy duyên sinh về Tịnh Độ.

Kẻ nào thường thọ trì đà ra ni này khi sắp tụng niệm dùng nước rửa tay, nước đó rơi xuống đất rưới nhằm các loài trùng kiến, các vật loại ấy đều được nhờ ảnh hưởng công đức sinh lên cõi trời. Cho nên các hàng Tì Kheo, Tì Kheo Ni, thiện nam, tín nữ nếu trai giới thanh tịnh, sáu thời thọ trì đà ra ni này, thì các tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác cùng tất cả các tội nặng trong ba đời thảy đều được tiêu diệt, được chư Phật Bồ Tát xoa đầu thọ ký.

Bấy giờ đã quá nửa đêm, Diêm Ma La Vương, Hộ Thế Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên Vương, Dạ Ma Thiên Vương, Đâu Suất Đà Thiên Vương, Hóa Lạc thiên vương, Tha Hóa Tự Tại Thiên vương, Phạm Thiên Vương, Đại Phạm Thiên Vương... suất lãnh quyến thuộc trăm ngàn muôn ức, đem theo hương, hoa và các thứ trang nghiêm, đến nhiễu quanh bên hữu Phật 7 vòng, đỉnh lễ nơi chân, rồi hiến dâng thức cúng dường. Lễ kính đã xong, lại thưa thỉnh rằng:

- Bạch đức Thế Tôn! Chúng con nghe Như Lai diễn thuyết môn Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni nên đến đây xin thỉnh thọ và tùy thuận lời dạy mà thủ hộ. Cúi xin đấng Thiên Nhân Sư vì chúng con mà nói các pháp yếu về thần chú này, để cho sự thọ trì của chúng con được thông suốt và thành tựu.

Đức Phật bảo vua Diêm Ma La và các vị thiên vương:

- Lắng nghe! Ta sẽ vì các ông mà giải thuyết:

* Nếu có chúng sinh nào bị khổ nạn, tội chướng cực nặng, không ai cứu hộ, nên chọn ngày trăng sáng, tắm gội, mặc y phục sạch sẽ, thọ bát quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng đà ra ni này 1.080 biến thì tất cả tội nghiệp, chướng nạn đều tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

* Nếu kẻ nào tuy chưa trì tụng, mà chỉ nghe âm thanh của đà ra ni này lọt vào tai, tức liền thành hạt giống Phật. Ví như một chút kim cang rớt xuống đất, tất lần lượt xuyên lọt đến nơi bản tế mới dừng, đất tuy dày không thể làm trở ngại. Thần chú này cũng thế, khi đã lọt vào tai, liền huân tập khiến cho lần lần thành quả chánh giác, phiền não tuy nặng cũng không thể ngăn che. Dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, súc sinh cũng không bị nghiệp báo làm cho hạt giống đó tiêu mất, mà còn nương sức thần chú lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật.

* Nếu chúng sinh nào một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp hiện tại sẽ không còn bị các tật bệnh và các sự khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, tùy theo chỗ hóa sinh hiện nơi hoa sen. Từ đó về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ chứng quả vô thượng đẳng giác.

* Nếu có kẻ nào mới chết, hoặc chết đã lâu, có người tụng 21 biến đà ra ni này vào một nắm đất hoặc cát, rải lên thi hài, kẻ ấy sẽ được sanh về 10 phương Tịnh Độ. Như người chết thần thức đã bị đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, súc sinh, khi đất cát ấy dính vào hài cốt, cũng được thoát khỏi ác thú, sanh lên cõi trời.

* Nếu chúng sinh nào mỗi ngày tụng chú này 21 biến, ưng tiêu được sự cúng dường rộng lớn của tất cả thế gian, khi xả báo thân sẽ sinh về thế giới Cực Lạc, kẻ nào thường niệm tụng sẽ được tăng thọ mạng, hưởng sự vui thù thắng, tương lai sinh về 10 phương Tịnh Độ, nghe pháp mầu, được thọ ký, ánh sáng nơi thân chiếu tất cả cõi Phật, và chứng Đại Niết Bàn.

* Nếu muốn được oai lực tự tại, hành giả dùng các thứ bột như bột nếp, bột gạo v.v.. nắn thành hình người để 8 phương hướng nơi đàn tràng, ngày đêm đối tám phương mà tụng chú, tất cả sẽ được như ý.

* Nếu nước lụt dâng, hướng về phương đó tụng chân ngôn này 108 biến cầu nguyện, thì nước sẽ rút lui.

* Nếu bị nạn vua, nạn quan, nạn binh, nạn giặc cướp, nạn khẩu thiệt, tụng chú này 21 biến vào năm thứ nước thơm, đem rưới trên đảnh Phật, các nạn sẽ tiêu diệt.

* Nếu chúng sinh nào tướng mệnh yểu, muốn cầu sống lâu, nên chọn ngày trăng sáng, trai giới, tắm gội, mặc y phục sạch, tụng chú này đủ 1.080 biến, sẽ được trường thọ, tất cả tội chướng đều trừ diệt.

* Nếu có người tụng chú này một biến vào lỗ tai của bất kỳ loài cầm thú nào, thì sinh loại ấy kiếp đó không còn thọ thân cầm thú, dù nó có nghiệp nặng sẽ bị đọa vào địa ngục, cũng được thoát ly.

* Nếu kẻ nào bị bịnh trầm trọng, chịu nhiều đau khổ, được nghe đà ra ni này, sẽ lìa bệnh khổ, tội chướng tiêu diệt. Cho đến các chúng sinh trong bốn loài nghe được chú này đều xả bệnh khổ, lìa thân bào thai, hóa sinh nơi hoa sen, tùy theo chỗ sinh, nhớ biết đời trước không quên mất.

* Nếu có chúng sinh nào vừa mới khôn lớn, đã tạo các thứ tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, cho đến lúc tuổi già, tự suy nghĩ biết mình do nghiệp ác này sau khi mãn phần sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu sự khổ lớn trải qua nhiều kiếp, rồi xoay vần luân hồi trong 3 đường ác không ai cứu vớt. Người ấy nên chọn ngày rằm, tắm gội mặc y phục tinh khiết, dùng cái bát bằng vàng, bạc hoặc đồng, lượng chứa ước một thăng, đựng nước trong sạch để trước tượng Phật, thọ giới Bồ Tát, trì trai thanh tịnh. Nơi đàn tràng, mình đứng ở phương Đông hướng về tượng Phật ở phương Tây, đỉnh lễ chí thành sám hối. Rồi tụng đà ra ni này 1.080 biến giữa chừng không gián đoạn, kế đó dùng nước ấy rưới bốn phương và trên dưới, nguyện cho tất cả đồng được thanh tịnh. Làm phép này xong, tất cả tội chướng đều được tiêu diệt, thoát khỏi nghiệp báo địa ngục tam đồ, vua Diêm Ma La buông tha, thần Tư Mạng vui đẹp, không sanh giận trách, trở lại chắp tay cung kính, tùy hỉ ngợi khen công đức.

* Nếu muốn cứu độ người tội nặng, nên chọn ngày rằm, tụng chú này vào mật hoặc sữa 1.080 biến, rồi cho người đó ăn. Làm như thế, đương nhơn sẽ tiêu trừ tội chướng sinh về cõi lành, lần lượt tiến tu, chứng quả vô thượng đẳng giác.

* Nếu tụng 21 biến chân ngôn này gia trì vào tăm xỉa răng, rồi đem dùng có thể trừ bịnh đau răng, được mạnh khỏe, thông minh, trường thọ.

* Nếu muốn cứu độ tội khổ của loài súc sanh, nên gia trì chú này vào cát hoặc đất vàng 21 biến, rồi rải trên mình chúng và bốn phương, tội chướng của chúng nó sẽ tiêu diệt.

* Nếu có chúng sinh nào muốn được phước đức đầy đủ, muốn cầu tài bảo xứng ý, muốn cứu hộ mình và người nên khởi lòng lành, mỗi ngày phát nguyện sám hối, đối trước tượng Phật, kiết ấn tụng chú này bảy biến, tâm không tán loạn, mắt nhìn tượng Phật không di động, rồi đem công đức ấy hồi thí cho tất cả chúng sanh. Tác pháp và có tâm lành như thế, quyết định sẽ được như nguyện, tăng phước lộc trong hiện tại, cho đến cả những đời sau.

* Nếu hành giả ở nơi đàn tràng mỗi ngày ba thời, mỗi thời tụng chú này 21 biến gia trì vào chén nước sạch, rồi dùng tâm trân trọng bưng chén nước uống. Làm như thế sẽ tiêu trừ các bệnh, sống lâu trăm tuổi, giải mọi oán kết, tiếng nói thanh diệu, biện tài thông suốt, mỗi đời thường được Túc Mệnh Thông, nhớ biết tiền kiếp. Nếu đem chén nước ấy rưới trong phòng nhà, cho đến chỗ chuồng trâu, ngựa, thì nơi đó sẽ được oai lực của chân ngôn giữ gìn an ổn, trừ các nạn: la sát, rắn, rồng. Như đem chén nước ấy, miệng tụng chú rưới trên đảnh người bệnh và cho bệnh nhân uống, các thứ bệnh nặng sẽ tiêu trừ.

* Nếu muốn tiêu trừ các tai chướng, nên dùng vải lụa vụn năm sắc, kết làm cây phất trần. Kế đó tụng chú nơi cây phất, quét bụi nơi tượng Phật và kinh. Thường làm như thế, chướng nạn của mình sẽ tiêu, mà tội nghiệp của chúng sinh cũng được trừ diệt.

* Nếu bị nhiều khẩu thiệt, tai tiếng phát khởi, nên dùng châu sa hòa với bạch mật, hoặc đường cát trắng, tụng chú vào đó 21 biến, rồi đem thoa vào môi 100 tượng Phật. Làm như thế khẩu thiệt, tai tiếng sẽ tiêu trừ.

* Nếu vợ chồng chán ghét nhau, muốn được hòa thuận, tụng chú vào vải hay lụa 21 biến, đem may áo cho chồng hoặc vợ mặc, làm như thế, vợ chồng sẽ hòa thuận.

* Nếu người nam hay nữ bị ma quỉ quấy rối, hoặc phần âm yêu đắm, quyến luyến không tha, nên giữ chính niệm vừa tụng chú vừa xoa khắp mình nạn nhân, kế đó lấy tay vỗ vào thân, ma quỉ liền bỏ chạy.

* Nếu người nữ không có ai đến cưới hỏi, nên dùng muối tốt sạch, tụng chú vào đó 108 biến, rồi đem cúng dường hiện tiền tăng, tất sẽ được như ý.

* Nếu chỗ ở có quỷ thần dữ quấy rối, nên tụng chú vào thức ăn 21 biến rồi đem cúng thí cho ăn. Trong khi ấy lại nói: "Nay tôi cúng thí cho các vị, như không làm tổn hại chúng sinh thì tùy ý ở lại, nếu làm tổn hại thì phải mau đi nơi khác". Nếu quỷ thần hung hãn không nghe lời, nên dùng nọc sắt dài 12 ngón tay, tụng chú vào đó 21 biến rồi đem đóng xuống đất. Làm như thế, các quỷ thần dữ phải chạy ra khỏi địa giới.

* Nếu có bệnh nhân bị tinh mị dựa vào, kẻ cứu hộ nên nhìn chăm chú vào mặt người bịnh mà tụng đà ra ni này, tinh mị sẽ xuất ra.

* Nếu có quỷ La Sát hoặc các loài quỷ dữ vào quốc giới gây đau bệnh, làm khủng bố và não loạn dân chúng, nên xưng niệm Tam Bảo, ngày đêm tụng trì chú này, kiết ấn Phật Đảnh Tôn Thắng rải khắp bốn phương, thì các tai nạn đều tiêu diệt, làm như thế, cũng cứu được chúng sinh thọ khổ ở tam đồ.

* Nếu muốn thí nước cho loài ngạ quỷ, tụng chú này vào nước sạch 7 biến, rồi rải khắp 4 phương, tâm tưởng miệng nói, cầu cho chúng được thọ dụng, thì các ngạ quỷ sẽ được uống nước cam lộ.

* Nếu người nào buôn bán ế ẩm, muốn được khách hàng chiếu cố, thường kiết ấn tụng chú này 21 biến, an trí tượng Phật nơi chỗ tinh sạch kín đáo mà cúng dường, tất sẽ được như ý.

* Nếu người nào mỗi ngày 3 thời, mỗi thời tụng chú này 21 biến, cung kính cúng dường, chí tâm thọ trì, vì người khác giải nói, người ấy sẽ được an vui, sống lâu, không bệnh, phát sinh trí huệ được túc mạng thông, khi lâm chung như ve thoát xác, liền được sinh về thế giới Cực Lạc, tai không còn nghe tiếng địa ngục, huống chi bị sa đọa. Kẻ ấy sẽ tuần tự tiến trên đường đạo quả cho đến khi thành Phật.

Đức Phật bảo vua Diễm La và các vị thiên vương:

- Nếu chúng sinh nào muốn lập đàn trì đà ra ni này, nên dùng đất vàng trộn với nước thơm mà bôi trên mặt đàn, đàn tràng vuông vức mỗi bề rộng 4 cánh tay, dùng dây lụa năm sắc bao quanh 3 lớp, tụng chú vào hạt cải trắng, hoặc nước thơm rải bốn bên. Bốn góc đàn để bốn bình nước tinh sạch, các bình nước lượng lớn nhỏ đều phải đồng nhau. Giữa đàn rải các thứ hoa, đốt các thứ hương, thắp các đèn dầu có chất thơm. Trước tượng Phật, dùng những đồ đựng đẹp sạch, đựng các thức ăn như cơm trắng, nếp, sữa, đường, hoặc các thứ hoa quả cúng dường. Hành giả nên mặc y phục sạch, giữ giới bồ tát, không nên ăn các thứ ăn có sắc đen. Mỗi thời kiết ấn trì chú này 108 biến, nếu có thể 1.080 biến. Trì tụng như thế sẽ được tiêu các tội chướng, tăng trưởng phước đức căn lành, sinh về các cõi Tịnh Độ, và được thọ ký thành Phật.

Muốn kết ấn Phật Đỉnh Tôn Thắng nên chắp hai tay lại, hai ngón trỏ co vào lòng bàn tay, hai ngón cái áp vào lóng giữa ngón trỏ là ấn thành.

Khi kiết ấn này tụng chú 108 biến, tức là đã cúng dường thừa sự 88 cu chi hằng hà sa na do tha trăm ngàn chư Phật, được chư Phật khen ngợi, xưng là Phật tử.

Nếu người nào mỗi ngày kiết ấn, tụng chú này 108 biến sẽ được 10 phương chư Phật thọ ký, quyết định không còn nghi. Như mỗi ngày kiết ấn tụng được 1080 biến, kẻ ấy sẽ được thân kim cang bất hoại, mau thành đạo quả.

Hành giả nào mỗi ngày thường trì chú này, rồi kiết ấn đối 4 phương, mỗi phương tụng chú một biến, rải một lượt sẽ được tất cả thiên, long, quỷ thần cung kính ủng hộ, nhan sắc tươi đẹp, sự cần dùng tùy niệm sẽ được chư thần xui cho đem đến, phước đức vô lượng, công đức vô biên, chư Phật ngợi khen, tùy ý sinh về 10 phương Tịnh Độ.

Tóm lại, công lực của Tôn Thắng Đà Ra Ni vô cùng, có thể tùy nguyện ứng dụng, không thể tả xiết!

Đức Phật bảo thiên đế và đại chúng:

- Môn Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni đây trong thời mạt pháp nếu có hàng vua quan tứ chúng, y đúng pháp thức lập đàn thọ trì và cúng dường, đó gọi là tu Bố Thí độ. Khi lập đàn tu hành, giữ ba nghiệp thanh tịnh, không phiền não giận hờn, là trì giới độ và nhẫn nhục độ, mỗi ngày trì niệm không gián đoạn biếng trễ là tinh tấn độ. Chuyên y theo pháp tắc, một lòng không loạn là thiền định độ. Bố thí đàn tràng đúng pháp, thông hiểu phép thọ trì, khéo lượng chừng độ, biết việc nên làm hoặc không nên làm là Bát Nhã độ.

- Này Thiên Đế và đại chúng! Nếu y theo lời dạy mà kiến lập pháp sự, tức sẽ đầy đủ 6 pháp ba la mật. Các ông nên xoay vần khai thị, khiến cho chúng sanh được nhiều lợi ích, chứng quả bồ đề!

Khi đức Phật nói pháp môn này xong, thiên đế, Thiện Trụ và chư thiên lãnh giáo trở về thiên cung. Thiện Trụ thiên tử y theo lời dạy mà thọ trì mãn 7 ngày, dùng thiên nhãn quán sát, tự thấy tội báo của mình đều tiêu trừ, phuớc thọ ở cõi trời càng tăng thêm vô lượng. Ông vui mừng khấp khởi, cả tiếng khen ngợi rằng: "Kỳ diệu thay Phật Đà! Kỳ diệu thay Đạt Mạ! Kỳ diệu thay Tăng Già! Kỳ diệu thay sức chú ân Phật Đỉnh Tôn Thắng đà ra ni, hay trừ diệt tất cả khổ ách, khiến cho tôi thoát khỏi các ác báo như thế!"

Liền đó ông đến trình bạch lại việc ấy với Thiên Đế, thỉnh ngài cùng thiên chúng xuống cõi Diêm Phù tạ ơn Phật. Thiên Đế suất lãnh Thiện Trụ và hàng tùy thuộc, đem các thứ hương, hoa, phướn, lọng, y phục, và anh lạc quý đẹp, ngồi xe báu bay xuống vườn Thệ Đa Lâm, đỉnh lễ cúng dường Phật. Hành lễ xong lại chắp tay, đi nhiễu quanh Như Lai trăm ngàn vòng, rồi đứng qua một bên, dùng các lời kệ ca ngợi công đức của đức Thế Tôn.

Bấy giờ đức Như Lai đưa cánh tay sắc vàng, xoa đầu Thiện Trụ thiên tử, dùng tiếng hòa nhã nói những lời pháp yếu và thọ cho bồ đề ký.

Đức Phật lại bảo: "Kinh này tên là Tịnh Nhất Thiết Ác Đạo Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni, các ông nên thọ trì". Thiên Đế và đại chúng vui mừng đỉnh lễ, tín thọ phụng hành.

---

Short Mantra - Tâm Chú 
OM BHRUM SVAHA / OM AMRITA AYUR DADAI SVAHA

Concluding prayer - Lời nguyện kết thúc khi hành trì 
OM AMITE / AMITODA BHAVE / AMITE VIKRANTE / AMITA GATRE / AMITO GAMINI / AMITA AYUR DADAI GAGANA KIRTI KARE / SARVA KLESHA KSHAYAM KARI YE SVAHA

Lama Zopa Rinpoche cũng có dạy rằng “Nếu một người trì tụng thần chú này hai mươi mốt lần, sau đó thổi vào hạt cải vàng và ném chúng vào xương của chúng sinh đã tích lũy nhiều ác nghiệp đã chết, ngay cả khi chúng sinh đó đã được tái sinh tại địa ngục, thành ngạ quỷ, hay súc sinh hoặc trong các cõi ma quỷ khác, nhờ sức mạnh của thần chú này, tinh linh đó sẽ được giải thoát khỏi những cảnh giới bất hạnh đó. ”

Thần chú có lợi ích vô hạn; nó rất mạnh mẽ. Người ta nói rằng đối với bất kỳ ai nghe thấy câu thần chú này, đây sẽ là lần cuối cùng người đó được sinh ra trong bụng mẹ. Nếu các loài động vật nghe được điều đó, chúng sẽ không tái sinh vào các cõi thấp.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với tâm đại từ đại bi đã dạy những lợi ích của việc trì tụng thần chú sẽ giúp ta được bốn mặt bảo vệ. 

Nếu bạn tắm rửa thân thể, mặc quần áo sạch sẽ, thọ bát quan trai giới và trì tụng thần chú 1.000 lần, ngay cả khi bạn đang gặp nguy hiểm chết vì hết tuổi thọ do nghiệp trong quá khứ , tuổi thọ của bạn có thể được kéo dài, các che chướng. được thanh lọc, và bạn thoát khỏi bệnh tật.

Nếu bạn niệm thần chú vào tai của động vật, nó sẽ đảm bảo rằng đây là lần tái sinh ở thân súc sinh cuối cùng của chúng. 

Nếu ai đó mắc một căn bệnh quá nặng mà các bác sĩ không thể chẩn đoán được, bằng cách thực hành những điều đã đề cập ở trên, bệnh nhân sẽ được giải thoát khỏi bệnh tật. Họ sẽ không tái sinh vào các cõi thấp nữa. Sau khi chết, bạn là người niệm chú sẽ được tái sinh về cõi cực lạc, cõi tịnh độ. Đối với con người, thần chú này đem đến sự giải thoát khiến cuộc sống hiện tại trở thành lần tái sinh cuối cùng từ trong bụng mẹ … mà thăng lên các cõi cao hơn 

Lama Zopa Rinpoche đã cùng chư Tăng và tăng sinh sử dụng các tấm bảng có thần chú Phật Đỉnh Tôn Thắng để ban phước cho tất cả thủy tộc ở biển Thái Bình Dương.

"Trước khi trì tụng thần chú các bạn có thể sử dụng lời cầu nguyện bảy nhánh. Sau đó thỉnh cầu Đức Phật Đỉnh Tôn Thắng ban cho mình và cho tất cả chúng sinh được nhận sự tịnh hóa hoàn toàn thanh tịnh của tất cả các nghiệp tiêu cực và tất cả những chúng sinh trong những cõi thấp được ngay lập tức sinh ra trong cõi tịnh độ, nơi họ có thể đạt được giác ngộ, hoặc nhận đc thân người hoàn hảo khi tái sinh, đáp ứng các giáo lý Đại thừa tinh túy và được hướng dẫn bởi các vị bậc đạo sư uyên bác. Ngoài ra, tất cả các nghiệp tiêu cực khác nhau của chúng sinh gây ra chiến tranh, động đất, nạn đói, bệnh tật,...  để được tịnh hóa, và để không tiếp tục xảy ra trong tương lai.

"Hãy phát khởi bồ đề tâm mạnh mẽ. Trì tụng thần chú vài lần và sau đó là tâm chú. Khi bạn trì tụng thần chú, quán tưởng những giọt cam lồ được phát ra, thanh tịnh hoá nghiệp tiêu cực của tất cả chúng sinh từ vô thỉ tái sinh. Họ đều nhận được các phước lành của Đức Phật Đỉnh Tôn Thắng "

C. Những lưu ý với hành giả

Pháp này nếu chưa được quán đỉnh thì vẫn có thể trì tụng và vẫn có năng lực tịnh hóa ác nghiệp và che chướng mạnh mẽ nhưng không được đọc và hành trì trên những nghi quỹ vô tình được xem được biết

Khi trì chú quán tưởng Đức Phật Đỉnh Tôn Thắng ngự trên đỉnh đầu gia trì và tịnh hóa che chướng chứ ko được quán hòa tan bản thân hành giả hợp nhất với bản tôn

Hà nội - 25/7/2022 .

Tâm Đăng ghi chép lược biên trên những tài liệu: 

1. Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni . Hán dịch: Nước Kế Tân, sa môn Phật Đà Ba Lỵ . Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
2.Kinh Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu - Cư Sĩ Huyền Thanh 
3. Những lời giảng của Lama Zopa Rinpoche sau thảm họa sóng thần

Mọi sai sót là của người biên soạn. Mọi công đức xin hồi hướng 
Nguyện cứu độ chúng sinh các cõi. 
Nguyện dứt trừ nghiệp tội khổ đau
Nguyện pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hoà , đất nước phồn vinh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc 

Nguyện cho Bồ đề tâm
Nơi nào chưa phát triển
Sẽ nảy sinh lớn mạnh.
Nơi nào đã phát triển
Sẽ tăng trưởng không ngừng
Không bao giờ thoái chuyển.
Nguồn: sưu tầm
 

Viết bình luận của bạn