Danh mục sản phẩm

LINH PHÙ GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ XÚC CHAM- TAGDROL 

Chiquan
Thứ Ba, 14/06/2022

Mandala Lục Đạo Kim Cang Chú - dùng trong đàn tràng hoá tịnh , đàn Dược Sư , đàn Yamatanka , cũng khói hương buổi sáng , cúng sur buổi chiều, đốt cúng tảo mộ Thanh Minh ...
- cách dùng : trì chú rồi đốt cúng và hồi hướng 

Ý nghĩa : LINH PHÙ GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ XÚC CHAM- TAGDROL 

Đây chính là Linh phù giải thoát qua sự xúc chạm ( Tagdrol ) của dòng Nyingmapa , dùng để đeo trên thân , đặt lên thân của người chết giúp họ tịnh hoá bớt các ác nghiệp , tránh sanh vào các đoạ xứ , đốt đề cầu nguyện cho các chúng sanh trong cõi Ngạ quỷ và trong trạng thái Trung Ấm . 

Tính từ ngoài vào : Tầng ngoài cùng là chân ngôn Đại Bảo Lầu Cát của Quan Âm Đoạn Tận Luân Hồi- Khorwa Dongtrug và Chân ngôn tịnh hoá tội lỗi . 

Tầng thứ hai là Lục Tự Minh Chú của Đại Bi Quan Âm , Minh Chú của Đức Liên Hoa Sanh , DHARANI Cứu Thoát Ác Đạo Tịnh Hoá Ác Nghiệp của Chư Phật , Minh Chú của Phật A Di Đà , Minh Chí Tông Trì của Một Trăm Bổn Tôn An - Nộ . 

Tầng thứ ba là Minh Chú của Đức Phật Bất Động . Bốn góc tầng thứ ba là Liên Hoa Vô Cấu Đảnh Kế Dharani . 

Tầng trong cùng là Lục Tự Minh Chú của Kim Cương Tát Đoả , Lục Tự Tịnh Hoá Lục Đạo Luân Hồi và Phổ Hiền Như Lai Tạng Tâm của Dzogpa Chenpo- Đại Viên Mãn . Kim Cương Chuỳ với chữ Hung tại Tâm Chuỳ . 

Ý nghĩa: LỤC ĐẠO KIM CƯƠNG CHÚ - Lục Tự Tịnh Hoá Lục Đạo Luân Hồi 

Lục Đạo Kim Cương Chú có thể dịch là Đới Thành Phật Chú. Chú này là Kim Cương Tổng Trì với Tổng Tâm Chú của năm Đức Phật ở năm phương, có Uy Thần cảm ứng, chuyên độ chúng sinh trong sáu đường (Trời, Người, A Tu La, súc sinh, Quỷ đói, Địa Ngục) thành Phật, Công Đức rất thù thắng chẳng thể nghĩ bàn

Chú này một lần trải qua tai liền hay tiêu trừ Nghiệp đời trước. Phàm lỗ tai nghe tiếng của Chú này, hoặc con mắt nhìn thấy Chú này, hoặc thân tay tiếp chạm Chú này… đều tiêu diệt nghiệp chướng trong ba đời, tương lai đều được thành Phật

Đối với việc siêu độ chúng sinh đã chết thì Công Đức rất lớn. Chúng sinh đã chết tuy bị đọa vào đường ác cũng có thể ra khỏi được. Chân thành tụng 10 vạn biến làm căn bản, ắt khi độ vong thời niệm tụng 7 biến cho đến 108 biến thì chúng sinh trong sáu đường được độ kia liền có thể tiêu trừ tội chướng, tức thời vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī), thấy Phật nghe Pháp. Dùng Chú này độ khắp cả chúng sinh có vô lượng vô biên Công Đức.

1_Đeo mang Chú này, một khi xả tuổi thọ, cũng có thể thành Phật

2_Phàm tai nghe, mắt nhìn thấy hoặc thân tay tiếp chạm Chú này, đều hay trừ diệt nghiệp chướng của số việc, ở đời này hoặc đương lai rốt ráo thành Phật
3_Lúc sống, niệm Chú này nhiều sẽ ngộ Vô Sinh Nhẫn, sau khi chết thiêu đốt có thể được Xá Lợi (Śarīra)

4_Chú này độ vong có Công Đức rất lớn. Nếu tụng đủ 10 vạn biến làm cơ sở, sau đó thất chúng sinh có tội khổ sắp chết, chân thành tụng 7 biến đến 108 biến. Khi Chân Ngôn đi vào lỗ tai tức hay miễn trừ mọi khổ về đao, búa, gậy, chỉa ba…. 

5_Chân thành tụng Chú này gia trì vào cát, đất, lúa đậu, gạo… rồi rải lên tất cả thân phần hoặc mồ mả của người chết. Tức khiến cho người chết đã bị đọa trong ba đường ác cũng có thể tiêu trừ tội chướng, vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc...
འཿ ཨཿ ཤཿ སཿ མཿ ཧཿ
AḤ AḤ ŚAḤ (HŪṂ) SAḤ MAḤ HAḤ

Viết bình luận của bạn