Danh mục sản phẩm

Luận giải về thực hành sơ khởi…

Chiquan
Thứ Bảy, 08/10/2022

Mặc dù có lợi lạc lớn lao trong việc chỉ gặp gỡ bậc thầy, nghe những giáo lý của Ngài và thực hành chúng là cách tốt nhất để báo đáp lòng từ của đạo sư. Cúng phẩm tốt nhất dâng lên bậc thầy chính là sự hành trì của chúng ta; cúng phẩm trung bình là phục vụ Ngài bằng thân, khẩu và ý; và cúng phẩm thấp hơn là dâng lên Ngài những món cúng dường vật chất. Bậc thầy giảng dạy Giáo Pháp cho các học trò không phải để có được danh tiếng và tích lũy những món cúng dường; Ngài giảng dạy Giáo Pháp để giải thoát mọi hữu tình chúng sinh khỏi luân hồi. Nếu chúng ta thực hành những chỉ dẫn của đạo sư, chúng ta có thể được giải thoát khỏi luân hồi và đạt giác ngộ. Sự hành trì Giáo Pháp của bản thân chúng ta chính là sự cúng dường tốt nhất dâng lên bậc thầy và đấy là điều sẽ làm hài lòng Ngài nhất.

~ SOI SÁNG CON ĐƯỜNG SÂU XA - Luận Giải Về Thực Hành Sơ Khởi Rangjung Pema Nyingtik - Dilgo Khyentse Rinpoche soạn
Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ.

Viết bình luận của bạn