Danh mục sản phẩm

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ THỰC HÀNH NGONDRO LONGCHEN NYINGTIK

Chiquan
Thứ Hai, 20/06/2022

+) LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI
PATRUL RINPOCHE
Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ năm 2004
Hiệu Đính Toàn Bộ năm 2008 Việt Nalanda Foundation ấn tống tại Hoa Kỳ 2008

https://thuvienhoasen.org/a6376/loi-vang-cua-thay-toi

+) HƯỚNG DẪN NGẮN GỌN VỀ
CÁC GIAI ĐOẠN QUÁN TƯỞNG CHO THỰC HÀNH NGONDRO
Patrul Rinpoche[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

https://thuvienhoasen.org/a34560/huong-dan-ngan-gon-ve-cac-giai-doan-quan-tuong-cho-thuc-hanh-ngondro

+) TINH TÚY CAM LỒ SÂU SẮC
Các Giai Đoạn Quán Tưởng Thiết Yếu
Cho Thực Hành Sơ Khởi Tâm Yếu Cõi Giới Bao La (Longchen Nyingtik)
Jamyang Khyentse Wangpo[1] soạn | Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ

https://thuvienhoasen.org/a34603/tinh-tuy-cam-lo-sau-sac

+) NHỮNG ĐIỂM TRỌNG YẾU
TRONG THỰC HÀNH HÀNG NGÀY
Khenpo Sodargye soạn | Bản dịch Việt ngữ của Pema Jyana

https://thuvienhoasen.org/a26187/nhung-diem-trong-yeu-trong-thuc-hanh-hang-ngay

[cập nhật ngày 18/09/2020]

Viết bình luận của bạn