Danh mục sản phẩm

NGÀY TREO CỜ LUNGTA - PHONG MÃ NĂM 2022

Chiquan
Thứ Năm, 04/08/2022

NGÀY TREO CỜ LUNGTA - PHONG MÃ NĂM 2022
Tashi Tiên Phúc 

Dựa theo bộ lịch “Liberation TIBETAN CALENDAR 2022” của Trung tâm FPMT chỗ Ngài Lama Zopa Rinpoche.

Theo lịch Tạng, ngày treo cờ Phong Mã cần tránh ngày "Phướn bay" vì như vậy cờ sẽ không có tác dụng. Đó là lý do cần lựa ngày.

Ngoài ra nếu treo cờ không đúng ngày cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân và gia đình. Nếu cờ treo lên không đúng ngày cần được lấy xuống, và chọn một ngày khác đúng để treo lên lại.

Tháng 1/2022 (dương lịch): 07, 15, 16.
Tháng 2/2022:  4, 7, 8, 10, 11
Tháng 3/2022:  8, 11, 15, 16, 17
Tháng 4/2022:  2, 14
Tháng 5/2022:  1, 3, 6, 8, 15
Tháng 6/2022:  2, 3, 6, 7, 9
Tháng 7/2022:  5, 10, 11, 13, 
Tháng 8/2022: 2, 8, 10, 12, 28, 30
Tháng 9/2022:  1, 5, 7, 9, 10, 29
Tháng 10/2022: 1, 3, 8, 9, 29
Tháng 11/2022:  2, 4, 25, 26, 28
Tháng 12/2022:  3, 6, 26, 31
--
THỈNH NGUYỆN CỜ PHONG MÃ
Bởi Mipham Rinpoche

Hô! Phong Mã kỳ vĩ đại, cát tường và diệu âm vang rộng xa

Phẩm vật như mây trời đầy tinh tế và rộng lớn, tợ Phổ Hiền cúng dường

Thông qua cúng dường này, cầu nguyện Tam căn, Hộ Thần, Chư Thiên và Thánh chúng

Làm cho các ước nguyện của chúng con viên thành tự nhiên không chướng ngại.

* Lời cầu nguyện ngắn này được viết vào ngày 10 tháng 9 năm 1903.
Ho! The great flag of the windhorse, auspicious and sweet‑sounding far and wide

Sends out a vast cloud of exquisite offerings, like those of Samantabhadra.

Through this offering, we pray, may the Three Roots—guru, deva and ḍākinī—protectors, dralas, and gods in action,

Make all our aspirations be spontaneously fulfilled!

This brief invocation of windhorse was written by Mipham on the tenth day of the ninth month of the Water Hare year (1903). Maṅgalaṃ!

+ Một số Minh Chú có thể đọc sau bài cầu nguyện:

- Minh chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
ཨོཾ་ཝཱ་གི་ཤྭ་རི་མུྃ། oṃ vāgīśvari muṃ

- Minh chú Quán Âm Tứ Thủ (Lục Tự Đại Minh)
ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ། oṃ maṇi padme hūṃ

- Minh chú Kim Cang Thủ Bồ Tát
ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྂ། oṃ vajrapāṇi hūṃ

- Minh chú Kim Cang Thượng Sư
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ། oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

- Minh chú của Lungta
ཨོཾ་སརྦ་གྲ་ཧ་ནཱཀྵ་ཏྲ་དྷྱ་མི་ཀ་ར་ཎི་སྭཱ་ཧཱ། oṃ sarva graha nākṣatra dhyami karaṇi svāhā

- Minh chú kiểm soát các ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường
ཨོཾ་ཧེ་ཧེ་ཏིཥྛ་ཏིཥྛ་བྷནྡྷ་བྷནྡྷ་དྷཱ་ར་ཡ་དྷཱ་ར་ཡ། ནི་རུནྡྷ་ནི་རུནྡྷ། ཨ་མུ་ཀ་ཨུརྞ་མ་ཎི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། oṃ he he tiṣṭha tiṣṭha bhandha bhandha dhāraya dhāraya | nirundha nirundha | amuka urṇa maṇiye svāhā

- Minh chú Viên Ngọc Như Ý Trên Lưng Phong Mã của Quán Thế Âm Bồ Tát
ཨོཾ་པདྨ་ཙིནྟ་མ་ཎི་ཛྭ་ལ་ཧཱུྂ། oṃ padma cintamaṇi jvala hūṃ

- Minh chú mời gọi bốn linh vật trên cờ Lungta
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་ཧོ་ཧེ་སྟག་སེང་ཁྱུང་འབྲུག་འདིར་ཡར་བསྐྱེད། །ཀུན་འདུས་སརྦ་འདུ་འདུ་ཧོཿ oṃ āḥ hūṃ ho he Cọp, Sư tử, Đại bàng, Rồng, hãy đến nơi đây! Tập hợp tất cả, tập hợp - tập hợp tất cả! hoḥ

- Minh chú bảo vệ cho cuộc sống được trường thọ

ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥཱེ་སྭཱ་ཧཱ། བདག་ཅག་གི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་རླུང་རྟ་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་བསྐྱེད་ཅིག ọm vajra āyuṣe svāhā | Tăng trưởng tuổi thọ, công đức, vinh quang và Phong mã càng ngày càng bay xa!

- Minh chú Duyên khởi

ཨོཾ་ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷཱ་ཝཱ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱནྟ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་ཝ་དཏ། ཏེ་ཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་ཝཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎཿསྭཱ་ཧཱ། oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hy avadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā

- Minh chú nâng cao phẩm chất của Lungta

ཨོཾ་བྷུར་བྷུ་བ་སྭཿ སྭསྟི་ན་མ་སྭཱ་ཧཱ། oṃ bhurbhuva svaḥ | svasti nama svāhā

- Minh chú cho tất cả đều cát tường, tốt lành và tạo ra hạnh phúc
ཨོཾ་སརྦ་ཏི་ཐི་ནཱཀྵ་ཏྲ་གྲ་ཧེ་མངྒ་ལེ་བྷྱོཿསྭཱ་ཧཱ། oṃ sarva tithi nākṣatra grahe maṅgale bhyoḥ svāhā

- Minh chú làm dịu sự che chướng ở mọi hướng, và đặc biệt ngăn chặn sự tổn hại từ các linh hồn của đất

ཨོཾ་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བྷི་ལ་མ་ངྷ་ལེ་མཎྜ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། oṃ akani nikani abhila manghale maṇḍale svāhā

- Minh chú Tam Bảo cát tường
ན་མོ་བུདྡྷ་དྷརྨ་སཾ་གྷ་ཡ་མ་མ་ཤྲཱི་ཡེ་མངྒ་ལ་བྷ་བ་ཏུ་སྭཱ་ཧཱ། namo buddha dharma saṅghaya mama śrīye maṅgala bhavatu svāhā
--
Brief Windhorse Invocation
by Mipham Rinpoche

--
Tashi (Tiên Phúc), 06/01/2022.
St

Viết bình luận của bạn