Danh mục sản phẩm

NGHI QUỸ TU TRÌ ĐỨC THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Chiquan
Chủ Nhật, 27/03/2022

NGHI QUỸ TU TRÌ ĐỨC THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

( Còn gọi là Bảo Tạng Gia Trì của Đấng Mâu Ni)

Nam mo Guru Shakya muna ye!

Trong Kinh Tam Ma Địa Vương nói rằng: "Kẻ nào dù đi , đứng,ngồi, nằm, ngủ nghỉ mà nhớ đến khuôn mặt trăng rằm của Đấng Thích Ca, Ngài sẽ hiện diện trước mặt kẻ đó, kẻ đó sẽ được nhanh chóng thoát khổ, đến chốn Niết bàn." 

Kinh lại nói rằng:

"Toàn thân của Ngài thanh tịnh, thuần sắc vàng
Hỗ chủ thế gian, tướng hảo cực trang nghiêm
Kẻ nào chuyên tâm quán tưởng Ngài như thế
Ấy là Bồ tát đang hành pháp Định tâm".
Chúng ta ai muốn tu pháp Du già của Đấng Vô Tỷ Bổn Sư Thích
Ca này, trước tiên nên đọc kệ quy y:

1-Quy y:

Từ nay cho đến khi đạt thành Chánh Giác
Con xin quy y Phật, Pháp cùng Hiền Thánh Tăng
Nhờ công đức bố thí và các thiện hạnh
Nguyện thành Phật quả, độ khắp toàn chúng sanh (3 lần)

2- Phát Bồ đề tâm:

Nguyện các chúng sanh đầy đủ các an lạc
Nguyện các chúng sanh xa rời các khổ đau
Nguyện họ luôn luôn không rời cảnh an lạc
Nguyện họ hiểu rằng tánh các pháp Bình đẳng (3 lần)

3- Quán tưởng:

Niệm tụng trong sự khởi hiện tự tánh không do tạo tác:

Ah!

Trong tánh không vô sanh hòa duyên khởi tánh
Hiển hiện tướng song vận huyễn hóa bất diệt
Giữa biển mây cùng bầu hư không trước mặt
Trên tòa Sư tử, Hoa sen, vầng nhật nguyệt
Là Vô Đẳng Bổn Sư Thích Ca Sư Tử
Toàn thân sắc vàng, đầy đủ các tướng hảo
Mặc ba pháp y, ngồi Kim cương kiết già
Tay phải duỗi xuống kết thủ Ấn xúc địa
Tay trái Đẳng Ấn, nâng Bình bát cam lồ
Uy nghiêm rực rỡ như núi vàng tỏa sáng
Hào quang Trí tuệ chói lọi khắp hư không
Tám Bồ tát lớn cùng Mười Sáu La Hán
Biển mây Thánh chúng kính vi nhiễu quanh Ngài
Một thoáng nhớ Ngài thoát đôi bờ Luân - Niết
Ban tặng đại lạc giải thoát tối thù thắng
Ôi! Đại Thánh Nhân! Tổng nhiếp chốn quy y!

(Quán tưởng thân tướng Đức Phật như thế, nên nhớ quán Ngài chân chánh an trụ trên bầu hư không phía trước mặt hành giả.Vì thân Trí tuệ của chư Phật lúc nào và nơi đâu cũng đều không có khoảng cách xa gần phân biệt, quán tưởng các Ngài ở nơi nào các Ngài sẽ hiện diện an trụ nơi đó. Trong Kinh dạy:

"Kẻ nào nhớ đến Phật
Ngài sẽ hiện trước mặt
Luôn luôn ban ơn lành
Giải thoát tất cả tội"

Quán tưởng Đức Phật sẽ tích lũy được tư lương không bao giờ dùng cạn, căn lành cũng chẳng bao giờ hư hao. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng:

"Thấy, nghe cúng dường các Đức Phật
Vô lượng phúc đức càng tăng trưởng
Dứt các khổ phiền não luân hồi
Căn lành dùng mãi chẳng tiêu hao"

Nơi trước Đức Phật phát bất cứ lời nguyện gì cũng sẽ trở thành hiện thực. Kinh Tuyên thuyết Văn Thù Sát Thổ Công Đức có nói rằng:

"Các pháp nhờ duyên sanh
Dựa trên các tâm ý
Những ai phát nguyện gì
Sẽ được quả như vậy"

Đối với các Kinh đã nói rõ như thế, chúng ta nên sanh khởi kiến giải ổn định, tin tưởng.

4- Tán thán, đảnh lễ, bảy nhánh Phổ Hiền và nguyện cầu:

Với lòng bi lớn trong cõi trược ác, đấu
Phát năm trăm lời thệ nguyện thật rộng sâu
Như sen trắng đẹp, nghe danh, không thối chuyển
Cung kính đảnh lễ Đấng Từ Phụ Bổn Sư!
Tài sản, ba nghiệp thiện căn của con- người
Quán tưởng thành mây Phổ Hiền kính cúng dâng
Tất cả tội chướng hiện nay và vô thủy
Hổ thẹn đáy lòng sám hối từng tội một.
Trước các Thánh giả và mỗi loại chúng sanh
Ba thời tích tụ căn lành, xin tùy hỷ
Thỉnh cầu chư Phật chuyển pháp luân sâu rộng
Lan toả mười phương liên tục độ chúng sanh
Với thân Trí tuệ rộng lớn như hư không
Tuy trụ ba thời mà không chút thay đổi
Nhưng vì giáo hóa nên hiện tướng sanh diệt
Thường hằng hiển hiện các huyễn hóa sắc thân
Con dùng căn lành tích tụ trong ba thời
Làm lợi hữu tình rộng khắp chốn hư không
Đạt đến quả vị như Pháp Vương Như Lai
Để Ngài lúc nào nhìn con cũng hoan hỷ.
Trong đời ác trược chúng con không nơi tựa
Mong ân đức Ngài rủ lòng thương chúng con
Giờ này nơi đây trước Tam Bảo thanh tịnh
Xin Ngài hiển hiện hạnh nguyện Đấng Thế Tôn!
Ngài là chốn nương duy nhất không gì sánh
Vì thế nên con cầu khẩn tận đáy lòng
Xin Ngài đừng quên đã phát đại nguyện xưa
Đến khi con chứng Bồ đề, thương nhiếp thọ!

(Dùng lòng tin Chí thành mãnh liệt quán tưởng thân tướng đoan chánh của Đấng Thích Ca. Nhất tâm chuyên chú vào Thánh thân Ngài mà xưng niệm:)

5- Xưng niệm Hồng danh và trì tụng thần chú:

A- Xưng niệm Hồng danh:

Đấng Thượng Sư, Bổn Sư, Đấng Chiến Thắng, Thiện Thệ, Viên Mãn Chánh Đẳng Giác Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn, con chí thành đảnh lễ, nguyện xin quy y, thành tâm cúng dường!

(Dùng lòng khẩn thiết cầu thỉnh và trì tụng câu Chú trích từ trong "Kinh Tiểu Bát Nhã"🙂

B- Trì tụng thần chú:

Tadyatha! Om muni muni mahamunaye soha

(đọc 21 lần, sau đó chỉ trì tụng từ Om muni ... trở đi mà thôi.)
(Như thế, tùy theo thời gian mà niệm tụng Chú ngữ của Đức Thích Ca. Sau đó, với lòng tin và sự tập trung chuyên nhất vào thân tướng hiển hiện của Ngài đọc một lần câu dưới đây:)

6- Cầu khẩn gia trì và hồi hướng:

Từ thân Đức Bổn Sư phóng ra vô số các ánh sáng Trí tuệ xua tan tất cả những tội chướng của con và chúng sanh, khiến tất cả chúng con đều sanh khởi công đức của con đường Đại Thừa và đạt đến quả vị bất thối chuyển.

(Bình thường cố gắng niệm tụng. Khi ngồi trên tọa cụ hoặc pháp tòa, tùy theo tình huống mà dâng cúng Mandala, đọc các bài tán Đức Thích Ca, đọc Kinh Đại Bi Bạch Liên Hoa, Kinh Quảng Đại Du Vũ, Kinh Một Trăm Linh Tám Danh Hiệu Của Như Lai, các truyện kể về sự tích của Phật Thích Ca, cố gắng tùy ý mà đọc tụng các Kinh điển như vậy. Tất cả các công đức lành đều hồi hướng về quả vị Vô thượng Bồ Đề và phát nguyện ấn tống giữ gìn. Nói chung, trong tất cả các thời đi, đứng, nằm, ngồi đều nhớ tưởng đến Đức Bổn Sư. Ngay cả khi đêm đến cũng quán  tưởng Thánh thân của Đức Bổn Sư tỏa hào quang chiếu sáng khắp nơi giống như ban ngày không khác rồi chìm vào giấc ngủ trong cảnh giới như vậy. Hằng ngày, lúc rảnh nên nhớ đến sự phát tâm của Đức Thích Ca ngày xưa như thế nào, siêng năng đọc các sự tích của chư Phật và các Bồ tát lớn, kiên trì giữ gìn Bồ đề tâm quý báu đã phát nguyện mà gắng thực hành con đường của Bồ tát. Hơn nữa, nên cố gắng tu tập pháp Chỉ Quán Du Già. Như thế, sẽ khiến cho tấm thân giả tạm này thu hoạch và gặt hái nhiều ý nghĩa. Trong Kinh cũng nói rằng nếu ai nghe danh hiệu của Phật thoáng qua tai một lần kẻ ấy cũng sẽ dần dần đi vào con đường lớn Bồ đề mà không bị thối chuyển. Trong Kinh Tiểu Bát Nhã có nói: "Chư Phật đều sinh ra từ Đà La ni Chú, Đấng Thích Ca Mâu Ni cũng nương nhờ uy lực của Đà La Ni này mà thành Phật. Đấng Quan Thế Âm Bồ Tát trước khi đạt quả Bồ tát thù thắng, nhờ nghe Đà La Ni này mà được công đức rộng lớn, tiêu trừ và thanh tịnh tất cả tội chướng. Nếu tu Mật Chú này sẽ đạt thành tựu mà không bị ma chướng". Hơn nữa, trong Kinh này cũng nói thêm rằng nếu tụng một lần thần Chú Đà La Ni này sẽ thanh tịnh tất cả tội nghiệp sanh tử trong tám vạn câu đê kiếp ( tức là 8 tỷ kiếp) và được vô lượng công đức lợi ích. Đây là tâm chú thù thắng của Đức Thích Ca Như Lai. Trong các Kinh luận khác cũng có nói về sự phát khởi lòng tin đối với Đức Thích Ca và phương pháp chỉ quán tu tập về Ngài (có thể xem trong Thích Tôn Quảng Truyện Bạch Liên Hoa Luận) 

Nghi quỹ của Pháp tu này, lời văn đầy đủ ba bảo học xứ là Văn, Tư, Tu do ngài Orgyen Tenzin Norbu dâng cúng Mandala kiết tường và các món báu cầu thỉnh, nên ta khắc ghi trong lòng. Sau đó Yangbon Rinpoche lại uỷ thác việc xin nghi quỹ này cho vị tái sanh Jigmey Pema Dechen. Vị này một lần nữa dâng cúng Mandala bằng vàng ròng cùng các món kiết tường thỉnh cầu ta nhanh chóng hoàn thành nghi quỹ về pháp tu này. Để đáp lại tấm lòng nhiệt thành thiết tha cầu thỉnh của hai vị Đại đức đã sanh khởi lòng tin bất thối chuyển nơi Đấng Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca, kẻ đệ tử của Ngài mang danh tướng thuyết pháp trong đời ác trược này, ta - Mipham Jamyang Gyamtso, đã viết nghi quỹ này vào ngày mùng 8 tháng thần biến năm Canh Tý tại núi thiêng Dza Dorje Phenchug gần chùa Phuntsog Norbu. Nguyện cầu những ai nương tựa không gián đoạn vào nghi quỹ này để hoằng pháp lợi sanh và tất cả những ai nghe, thấy, tiếp xúc, niệm tụng nghi quỹ này đều được sự gia hộ vô biên của Đấng Bổn Sư. Nguyện mọi sự kiết tường viên mãn!

7- Phát nguyện:

Tất cả chư Phật, Bồ tát khi phát tâm
Hành pháp nguyện cầu nương vào bi trí lực
Dù vô thượng trí biết mọi sự như huyễn
Vẫn nguyện chúng sanh đồng đẳng như các Ngài. (Mipham Rinpoche viết)

Ôi, diệu kỳ thay! Thánh thân Đấng Thế Tôn
Cùng với thọ lượng, Tịnh độ và Thánh chúng
Thánh thân tướng hảo diệu trang nghiêm thù thắng
Nguyện cầu chúng con thành tựu giống như Ngài.

8- Kệ kiết tường:

Nhờ lực tán thán và cầu thỉnh đến Ngài
Bất luận chúng con dù trụ ở nơi đâu
Bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh đều bình lặng
Phật pháp lan rộng nơi nơi, tăng kiết tường.

Thần Chú giữ giới thanh tịnh:

Om Amogha shila sambhara sambhara bhara bhara mahashuddha satva Padma bibhushita bhuja dhara dhara samenta avalokite hung phet svaha.

Thần Chú này có thể tịnh trừ những lỗi lầm vi phạm các tịnh giới, giúp hành giả giữ được giới luật thanh tịnh viên mãn cho đến ngày thành Phật

Dịch giả: Ân Sư Tỳ Kheo Giới Định Tuệ ( Ngawang Labsum)

Viết bình luận của bạn