Danh mục sản phẩm

Ngọc Báu Soi Sáng

Chiquan
Thứ Ba, 10/05/2022

Mipham Rinpoche đã biên soạn một bản luận giải gây tranh cãi, gọi là Ngọc Báu Soi Sáng, về chương chín cuốn Nhập Bồ Tát Hạnh của Tổ Tịch Thiên. Khi bản luận giảng đến các quận Sharkha, U và Tsang, lãnh đạo nhiều tu viện ở đó hiểu sai lập luận của Mipham Rinpoche và họ buộc chư tăng của họ đồng ý với điều này. Toàn bộ Tăng đoàn Sera, Drepung và Ganden, ba trụ xứ chính của truyền thừa Gelukpa, đã vân tập và cử hành các Pháp tu phẫn nộ nhằm tiêu diệt Mipham Rinpoche. Từ truyền thống Kinh thừa, họ tiến hành các Pháp tu chẳng hạn Xua Đuổi Ma Vương, và từ truyền thống Kim Cương thừa, họ tiến hành các Pháp tu chẳng hạn Sáu Mươi Pháo Đài Sắt.
Mặc dù họ cố gắng làm hại thân thể của Mipham Rinpoche, hành động này đem đến những kết quả không mong đợi của việc đem lại lợi lạc và làm tăng danh tiếng và hoạt động của Ngài. Những kẻ thù của Ngài thấy rằng chư Hộ Pháp của họ nổi dậy và trả thù chống lại họ - những vũ khí từ các ý niệm và hành động xấu xa của họ quay ngược lại, và nhiều tu sĩ chết vì các bệnh về cổ họng. Vài vị bất ngờ bị khuất phục bởi những tinh linh xấu xa hoang dại và phẫn nộ, trong khi số khác trở nên điên dại, bị câm hay hôn mê. Khi vị tiên tri Nechung được tham vấn, ông ấy giải thích nguyên nhân khiến những chuyện tồi tệ này xảy ra và Đức Dalai Lama đã cử sứ giả cùng với những lời xin lỗi đến Mipham Rinpoche.
Mipham Rinpoche nói rằng, “Bởi Ta luôn được bảo hộ bởi Đức Yamantaka, Ta chẳng thể bị ảnh hưởng bởi tà thuật. Tuy nhiên, các thực hành phẫn nộ mà những tu sĩ này cử hành mạnh mẽ đến mức, nếu họ hướng nó về Núi Tu Di, nó sẽ hoàn toàn sụp đổ”.

Mipham Rinpoche wrote a controversial commentary, called the Clarifying Jewel, on the ninth chapter of Shantideva’s Way of a Bodhisattva. When that commentary reached the districts of Sharkha, U and Tsang, the leaders of several monasteries there misunderstood Mipham Rinpoche’s reasoning, and they forced their monks to go along with them. The entire Sangha of Sera, Drepung and Ganden, which are the three great seats of Gelukpa lineage, assembled and did wrathful practices aimed at destroying Mipham Rinpoche. From the Sutrayana tradition, they did practices such as the Exorcism of the Maras and from the Vajrayana tradition, they did practices such as the Sixty Iron Forts.
Although they tried to harm Mipham Rinpoche’s body, this action had the unexpected consequence of bringing benefit and increasing his reputation and activities. His enemies found that their own protectors rose up and retaliated against them – the pointed weapons of their malicious thoughts and actions turned backwards, and many of the monks died of throat diseases. Some of the monks were suddenly overcome by wild and wrathful negative spirits, and others went insane, were struck dumb, or went into a coma. When the Nechung oracle was consulted, he explained the reason for these terrible happenings, and the Dalai Lama sent messengers with apologies to Mipham Rinpoche.
Mipham Rinpoche himself said, “Since I am closely held by Yamantaka, I cannot be affected by black magic. However, the wrathful practices these monks did were so powerful that if they were directed against Mt. Meru, it would completely crumble”.

~ KHENCHEN JIGME PHUNTSOK RINPOCHE

 Tags:
Viết bình luận của bạn