Danh mục sản phẩm

Quán đảnh trường thọ

Chiquan
Thứ Sáu, 22/07/2022

Vào ngày 24 tháng 7 (Chủ Nhật), 15:00 giờ VN, Đức Sakya Trichen sẽ ban quán đảnh Trường Thọ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. 
Đăng ký Zoom với bản dịch tiếng Việt (và tiếng Anh): https://cutt.ly/722VT 

NÓI VỀ DÒNG TRUYỀN THỪA CỦA NGHI THỨC QUÁN ĐẢNH
Thangtong Gyalpo (1385-1509) là một vị thành tựu người Tây Tạng, một vị du già hành sĩ, kiến trúc sư, và  một kỹ sư đã tiên phong xây dựng những cây cầu bằng sắt ở Tây Tạng và Bhutan. 

Thể theo Đức Sakya Trichen, Thangtong Gyalpo:
-là một trong những vị đại diện đầu tiên của truyền thống không tông phái của Phật giáo Tây Tạng,
-đã sống thọ 125 tuổi,
-được coi là hóa thân của Đức Liên Hoa Sanh và của Quán Thế Âm Bồ Tát,
-nhờ nhãn quan thanh tịnh của Ngài, đã thừa nhận được giáo lý trực tiệp từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Đức Sakya Trichen giảng rằng lúc chúng ta hành trì bài cầu nguyện của Thangtong Gyalpo, chúng ta có thể tăng tuổi thọ lên đến 100 năm. 

Bản văn của nghi thức quán đảnh:
Đà-la-ni và bài cầu nguyện trường thọ
(theo dòng truyền thừa của vị đại thành tựu Thangtong Gyalpo)

Hrih Hrih Hrih
Đức Vô Lượng Quang Phật, đấng sinh dưởng của muôn loài,
Đức Vô Lượng Thọ Phật, ban sự bất tử cho chúng sinh,
Đức Mã Đầu Quán Âm, vua quyền lực, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sinh,
Đức Liên Hoa Sanh, đấng cứu độ của chúng sinh trong thời mạt pháp,
Đức Thangtong Gyalpo, ngài đáp ứng tất cả những lời cầu nguyện không thiếu sót,
Nguyện xin các ngài tiêu trừ ác nghiệp và chướng ngại,
Nguyện xin các ngài ban cho phước lành để đạt được bất tử.

Đà-la-ni trường thọ (theo dòng truyền thừa của vị đại thành tựu Thangtong Gyalpo)
Om Amarani Dziwanti Guru Padma Krodha Punye Jnana Ayur Siddhi Hri Hri Hri. 

Chương trình này do Sakya Kalden Ling (Đức Quốc) tổ chức. Pháp Hữu Sakya (Sakya Friends) được phép thông dịch qua 12 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt. Thông dịch qua tiếng Việt sẽ được thực hành với sự hợp tác của Sakya Tsechen Shiday Choeling Vietnam.

Nếu bạn muốn hùn phước tổ chức pháp hội với Sakya Kalden Ling (CHLB Đức), bạn có thể gửi tịnh tài qua PayPal: info@sakya-foundation.de hoặc ngân hàng: https://en.sakyakaldenling.de/zentrum/bankverbindung

THỌ NHẬN QUÁN ĐẢNH NHƯ THẾ NÀO?
Đức Sakya Trichen thứ 41 đã nhấn mạnh ba điều kiện tiên quyết để được nhận bất kỳ quán đảnh Kim Cương thừa nào.
(1.) Thứ nhất là động cơ đúng đắn để đạt được giác ngộ hoàn toàn.
(2.) Thứ nhì là hành vi tinh tấn đúng đắn để đi theo con đường dẫn đến giác ngộ. (Khi nói rõ về hành vi đúng đắn, Ngài nêu đến cần thiết trì giữ các giới nguyện của Phật giáo - giới nguyện quy y và giới nguyện bồ tát, cùng với thực hành 6 ba la mật.)
(3.) Thứ ba là phát triển nhận thức đúng đắn. Đây có nghĩa là nhận thức không gian xung quanh mình như là một cõi thanh tịnh, đạo sư ở trong hình dạng của phật và các đệ tử ở trong hình dạng của vị bổn tôn.

Những chương trình của Ngài Asanga Vajra Rinpoche do Pháp Hữu Sakya thông dịch:
Ngày 13 tháng 8 (thứ bảy)
Giáo huấn về trạng thái Trung ấm: 14:30-16:30 giờ VN
Lễ quán đảnh của Vajrapani Bhutadamara (trình độ tantra cao cấp) 20:00-22:00 giờ VN
Ngày 14 tháng 8 (chủ nhật)
Giáo huấn về Ba-la-mật-đa (toàn hảo) của Trí huệ 14:30-16:30 giờ VN
Lễ quán đảnh của Kim cương Phổ ba (trình độ tantra cao cấp) 20:00 -22:00 giờ VN.
Nguồn: Pháp hữu Shakya

Viết bình luận của bạn