Danh mục sản phẩm

TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ MẬT ĐIỂN GỐC

Chiquan
Chủ Nhật, 05/06/2022

TÁN LỄ HAI MƯƠI MỐT ĐỘ MẪU TARA TỪ
MẬT ĐIỂN GỐC.

(do Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche biên soạn và trao truyền) 

Tên tiếng Phạn là : Arya Tare mantra mula stotatra nama ske-e re-e kam bimshatika nama 
Dịch sang tiếng Việt là: Tán lễ hai mươi mốt  Cứu Độ Phật Mẫu từ Mật điển gốc 

1- Cung thỉnh và đảnh lễ:

 Nơi cõi tịnh độ Pô Ta La 
Hóa sinh từ chữ Tam xanh lá 
Chữ Tam phóng quang độ chúng sanh 
Hải hội Ta Ra con cầu thỉnh.
 
Trời và phi Thiên thảy cúi đầu 
Đảnh lễ dưới đôi chân Liên Hoa 
Đấng Cứu độ những người bần khổ 
Chí thành đảnh lễ Mẹ Ta Ra.

 2- Bảy nhánh nguyện cầu:
 
Với tâm thành kính con đảnh lễ 
Thánh giả Đại Bi Cứu Độ Mẫu 
Cùng chư Như lai và Trưởng tử 
Thường trụ trong mười phương ba đời.
 
Kính dâng cúng dường Hoa, Hương, Đèn 
Dầu thơm, Thực phẩm và Âm nhạc 
Tâm thành quán tưởng nhiều vô số 
Hải hội Phật Mẫu xin nạp thọ.
 
Từ thời vô thủy cho đến nay 
Ba nghiệp tạo mười ác, vô gián 
Đều do ba độc tham sân si 
Thành tâm sám hối các tội chướng.
 
Thanh Văn, Duyên Giác, chư Bồ tát 
Hữu tình trong Tứ Thánh, Lục phàm 
 Ba đời tích lũy bao công đức 
Con đều chí thành xin tùy hỷ
 
Vì muốn chúng sanh thỏa mong cầu 
Tùy theo căn cơ mỗi cá nhân 
Thích hợp giáo lý Đại, Tiểu Thừa 
Nguyện xin chư Phật chuyển Pháp luân.
 
Cho đến khi luân hồi trống rỗng 
Khẩn cầu các Đức Phật trụ thế 
Thương xót chúng sanh trong biển khổ 
Mắt từ xin đừng bỏ chúng con.
 
Con nay tích tụ các công đức 
Là nhân để chứng quả Bồ đề 
Nguyện trụ dài lâu vô lượng kiếp 
Làm Đấng tựa nương cho chúng sanh. 
( đây là phần xưng tán do Tỳ kheo ni Palmo tạo)

3- Tán Thán Hai Mươi Mốt Độ Mẫu Tara:
 
Om! Cung kính đảnh lễ Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Cứu Độ Mẫu!
 
Lạy Đấng Cứu Độ Tara Tốc Dũng Mẫu 
Tiêu tan sợ hãi hùng âm Tút Ta Ra 
Độ Mẫu Ture ban tặng mọi mong cầu 
Sô ha nhiệm mầu, chúng con xin đảnh lễ!
 
1- Lạy Đấng Cứu Độ Ta Ra Tốc Dũng Mẫu 
Ánh mắt sáng ngời như ánh chớp lóe lên 
Khuôn mặt xinh tươi như hoa sen trên nước 
Đảnh lễ mẹ hiền độ ba cõi thế gian!
 
2- Lạy Đấng Phật Mẫu có khuôn mặt trăng rằm 
Trăm mùa thu hợp, chiếu sáng khắp nơi nơi 
Muôn ngàn vì sao cùng chung ánh sáng lại 
Cũng không sánh bằng nét mặt Đấng Từ Tôn,

  3- Lạy Đấng Phật Mẫu sinh từ hoa sen đẹp 
Tay Ngài trang nghiêm nhiều ngọc báu vàng-xanh 
Thực hành bố thí, tinh tấn và an lành 
Nhẫn nhục, thiền định... trụ trong cảnh giới ấy,
 
4- Lạy Đấng Phật Mẫu Đảnh Kế các Như Lai, 
Thực hành hạnh nguyện của vô biên chư Phật 
Hết thảy Lục độ ba-la-mật viên thành 
Các vị Bồ tát theo hầu đều kính mến,
 
5- Lạy Đấng Phật Mẫu Phạm âm Tút Ta Ra 
Dội vang khắp chốn hư không và dục giới 
Đạp bảy thế giới dưới chân với âm Hung 
Câu triệu hết thảy sinh linh không hề sót,
 
6- Lạy Đấng Phật Mẫu chư thiên thần đảnh lễ 
Như thần Gió, Lửa, Thích, Phạm, Tự Tại Thiên (1) 
Quỷ mỵ, yêu ma, dạ xoa, loài tầm hương 
 Thảy đều phủ phục tán thán dưới chân Ngài,
 
7- Lạy Đấng Phật Mẫu dùng hai âm Tret, Phet 
Phá tan hoàn toàn mọi pháp thuật tà ma 
Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại 
Tỏa hào quang lửa chói lòa ở xung quanh,
 
8- Lạy Đấng Phật Mẫu dùng Ta Rê phổ độ 
Xóa tan khiếp sợ tạo tác bởi tà ma 
Khuôn mặt hoa sen khẽ cau mày giận dữ 
Dẹp sạch oán địch, oan gia không thừa sót,
 
9- Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết ấn Tam Bảo 
Ngón tay ngang ngực, uy tướng rất trang nghiêm 
Toàn thân trang sức Pháp luân của Vũ trụ 
Ánh sáng tuôn tràn chói lọi khắp nơi nơi,
 
10- Lạy Đấng Phật Mẫu đầy oai đức, hoan hỷ 
Vương miện trên đầu tỏa lớp lớp hào quang 
 Tươi cười triều âm Tút Ta Ra vang dội 
Hàng phục ma quân, thu nhiếp thế gian thần,
 
11- Lạy Đấng Phật Mẫu bảo hộ những vùng đất 
Thổ địa sơn thần đều cúi đầu phủ phục 
Cau mày hơi giận, phát ra âm thanh Hung 
Cứu độ hết thảy những ai đang nghèo khổ,
 
12- Lạy Đấng Phật Mẫu đầu đội vương miện quý 
Trên điểm vầng trăng, lấp lánh các bảo châu 
Đấng Vô Lượng Quang ngự trên búi tóc Ngài 
Không ngừng tuôn ra biển hào quang vô lượng,
 
13- Lạy Đấng Phật Mẫu trụ giữa vầng quang lớn 
Như lửa đốt thiêu thế gian thời kiếp hoại 
Duỗi nhẹ chân trái và co chân phải lại 
Tư thế vui đùa, hàng phục chúng ma quân,
 
14- Lạy Đấng Phật Mẫu tay kết Ấn chạm đất 
 Và đôi bàn chân đạp trên quả địa cầu 
Hiện tướng cau mày, phát âm Hung dữ dội 
Xuyên bảy lớp rào, hàng phục chúng ma quân,
 
15- Lạy Đấng Phật Mẫu hiền hòa đầy hỷ lạc 
An trú trong cảnh vắng lặng của Niết bàn 
Sô ha và Om cực thanh tịnh nghiêm trang 
Bao tội lỗi lớn thảy đều năng phá sạch,
 

16- Lạy Đấng Phật Mẫu toàn thân đầy hỷ lạc 
Giải thoát hoàn toàn các kẻ địch trên thân (2) 
Là vị cứu tinh với Mười âm thần chú 
Tạo bởi âm Hung của Giác tánh chân như,
 
17- Lạy Đấng Phật Mẫu sanh từ chủng tự Hung, 
Bàn chân Tu rê khẽ đong đưa khuấy động 
Rung chuyển Ngân Sơn, Tu-di, Man-đa-ra 
Toàn bộ ba cõi thế gian đều chấn động,

  18- Lạy Đấng Phật Mẫu cầm vầng trăng Thỏ Ngọc 
Thân mang hình dạng thần chúa tể biển khơi 
Hai lần tụng niệm Ta Ra, thốt âm Phet 
Các độc tiêu trừ chẳng còn dấu vết chi,
 
19- Lạy Đấng Phật Mẫu các vua trời ái mộ 
Đoàn thể chư Thiên, phi Thiên kính theo hầu 
Áo giáp oai đức sáng lòa đầy hỷ lạc 
Tiêu trừ ác mộng và tranh luận bất hòa,
 

20- Lạy Đấng Phật Mẫu có đôi mắt rực sáng 
Tròn như hai vầng nhật, nguyệt tỏa hào quang 
Hai lần tụng niệm Ha Ra, Tút Ta Ra 
Thanh âm phẫn nộ, tiêu tan các ôn dịch,
 
21- Lạy Đấng Phật Mẫu đầy đủ ba chân thật: 
Thanh tịnh, hiền hòa và thần lực oai nghiêm 
Các loài yêu ma, quỷ mỵ cùng dạ xoa 
 Hai âm tối thắng Tu Rê nhiếp phục hết.
 
Đây lời tán lễ từ trong Mật Điển gốc 
Của Hai Mươi Mốt Cứu Độ Mẫu Ta Ra
 
4- Lợi ích:
 
Nếu có người trí siêng, tinh tấn 
Chí tâm tụng bài lễ tán này 
Mỗi sáng, chiều hôm đều nhớ tụng 
Được ban tất cả thắng vô úy.
 
Hết thảy tội nghiệp đều tiêu trừ 
Vượt qua tất cả nẻo ác thú 
Người ấy nhanh chóng được thông tuệ 
Nhờ bảy mươi triệu Phật quán đảnh.
 
Hiện đời phú quý, tuổi thọ tăng 
Tương lai sẽ tiến lên Phật vị 
Nếu lỡ uống ăn nhầm độc vật 
 Hoặc do nhân tạo hoặc tự nhiên 
Nhớ nghĩ, tụng bài lễ tán này 
Tất cả chất độc đều tiêu trừ.
 
Hoặc thấy kẻ khác gặp ma nạn 
Làm cho điên, bệnh đủ các khổ 
Đọc hai, ba, bảy lần bài này 
Tất cả khổ não đều tiêu trừ.
 
Cầu sanh con gái, có con gái 
Muốn cầu giàu sang, được giàu sang 
Hết thảy mong cầu đều mãn nguyện 
Tất cả chướng ngại tận tiêu trừ.
 

5- Cầu nguyện:
 
Thánh Mẫu, Phật Mẫu lòng từ bi rộng lớn 
Con cùng hết thảy vô biên các chúng sanh 
Thanh tịnh hai chướng nhanh mãn hai tư lương 
 Ban phước chúng con chóng viên thành Phật quả.
 
Khi chưa chứng ngộ, còn trong nẻo luân hồi 
Đời đời kiếp kiếp hưởng thắng phước Nhân Thiên 
Hành các phương tiện đạt Nhất thiết Chủng Trí 
Đoạn trừ : ma chướng, bệnh dịch, các thống khổ,
 
Các loại biến cố gây cái chết phi thời, 
Những giấc mơ xấu cùng các điềm báo xấu, 
Tám sợ hãi lớn cùng những điều ác hại 
Tất cả chướng nạn nhanh chóng được lắng dịu.
 
Hết thảy hạnh phúc, may mắn và kiết tường 
Của xuất thế gian, thế gian đều viên mãn 
Ngày càng lan rộng, rạng ngời khắp muôn nơi 
Xin cho chúng con viên thành không cố gắng.
 
Nguyện con tinh tấn tăng trưởng các Pháp lành 
Hằng tu Bổn Tôn và lễ bái Thánh nhan 
 Liễu đạt Không Tánh, Bồ Đề tâm quý báu 
Ngày càng lan rộng như nguyệt lộ chân dung. 
(các đoạn Kệ trên do Jetsun Draggyal- Xứng Vương Thánh Nữ  
thuyết )
 
Đàn thành chư Phật thiện diệu đầy hỷ lạc 
Sanh trong hoa sen tráng lệ và mỹ miều 
Tự thân diện kiến Đấng Vô Lượng Quang Phật 
Con nguyện vãng sanh, cầu xin Ngài thọ ký. 
( đoạn Kệ này do Ngài Hiền Hạnh tạo)
 
Các kiếp tương lai thành tựu Bổn Tôn này 
Phật Mẫu hiện thân sự nghiệp Phật ba đời 
Một mặt, hai tay, thân xanh, Tốc Dũng Mẫu 
Thánh Mẫu cầm hoa sen xanh ban ơn lành. 
( đoạn Kệ này do Phagpa Rinpoche -Sakya Pandita tạo)
 
Lục Độ Phật Mẫu thân tướng khó nghĩ bàn 
Dung chứa muôn loài, cõi giới, các sắc thân... 
Thánh thân thắng diệu, trang nghiêm, trường cửu mãi 
 Nguyện xin chúng con thành tựu giống như Ngài. 
( đoạn Kệ này trích ra  từ Kinh Tạng)
 
Thân không lầm lỗi, các tướng hảo trang nghiêm 
Ngữ không lầm lỗi, giọng Ka Lăng Tần Già 
Tâm không lầm lỗi, hiểu biết đầy trí tuệ 
Kiết Tường Quang Vinh Độ Mẫu ban ơn lành.
 
Nương nhờ oai lực lễ tán, cầu nguyện Ngài 
Mong con và chúng  hữu tình khắp mười phương 
Tịnh trừ tranh đấu, bệnh, ma và nghèo khó 
Phật Pháp hưng thịnh muôn nơi, nguyện kiết tường! 
( đoạn Kệ này do vua Trisong thuyết )

6- Trì tụng:

Emaho! 
Tự hiển nơi này thành  Ngọc Lá Tịnh Độ 
Thánh Mẫu, Độ Mẫu nguyện xin hãy xót thương 
Ban dòng tâm thức của con tràn ân phước 
Độ con thoát khỏi tám nỗi sợ, hiểm nguy.
 OM TARE TUTTARE TURE SOHA (đọc nhiều lần)
 
7- Cầu nguyện và trừ chướng:
 
Mẹ của chư Phật, Bồ tát khắp ba thời 
Phật Mẫu, Thánh Mẫu, Tôn Mẫu, Cứu Độ Mẫu 
Không khác Thầy con - tổng nhiếp chư Như Lai 
Con dùng ba nghiệp chí thành cung kính lễ 
Nguyện Trí Bất Tử Kim Cương Lạc chín muồi 
Nhanh mãn hai món tư lương, đạt giải thoát.
 
Cầu nguyện Đức Ta Ra tiêu trừ chướng ngại:
 
Hung! 
Mẹ Hiền duy nhất của tất cả chư Phật 
Cứu Độ Phật Mẫu nguyện xin hãy xót thương! 
Thần lực vô biên biến hóa thật nhiệm mầu 
 Đoạn trừ giúp con hết thảy các chướng ngại:
 
Bốn trăm lẻ bốn các phiền não lậu hoặc 
Hai mươi chướng ngại sanh khởi ở bên trong 
Vì pháp giới này hoàn toàn không cấu nhiễm 
Nên các chướng ngại hãy quay về tự tánh (vỗ tay)
 
Thời tiết nắng, gió, tuyết sương... khi bất thường 
Tức thời gây ra nhiều bệnh cho cơ thể 
Đau nhức, phong hàn, cảm mạo và mắt hột... 
Hai mươi chướng ngại tranh nhau khởi như vậy 
Chỉ trong nháy mắt hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)
 
La hầu, kế đô, các sao niên hạn xấu 
Yêu ma, quỷ quái cùng rắn, rồng hiểm độc 
Quỷ cái ăn thịt, thổ thần và La-sát 
Ngài dùng thần lực đập tan các chướng ngại (vỗ tay)
 
Phi Thiên, oán quỷ và loài quỷ ăn thịt 
 Đại bàng Kim Súy, quỷ ma gây mê loạn 
Dạ xoa, Bàn trà, và những ai dùng độc 
Nhờ lực của Ngài, hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)
 
Tất cả nhân duyên tước đi mạng sống này 
Động đất, núi lửa, sấm sét, kẻ trộm cướp 
Hạn hán, mất mùa, bão lũ... các thiên tai 
Hết thảy hoàn cảnh bất tường đều chấm dứt (vỗ tay)
 
Sư tử, hổ, báo, gấu, sói... các thú dữ 
Rắn độc, trùng độc cùng ác quỷ La sát 
Các loài quỷ mỵ tổn hại thân tâm con 
Hết thảy ác hại hoàn toàn tan biến ngay (vỗ tay)
 
Các giấc mơ xấu cùng những điềm báo xấu 
Các loài ma quỷ gây chướng ngại bất ngờ 
Tạo nên cái chết đúng lúc và phi thời 
Nguyện các chướng ngại tan tành không dư sót (vỗ tay)
  Nguyện cho đối phương những kẻ khó thuần hóa 
Trộm cướp, gây chiến, dùng ác chú ma thuật 
Hết thảy tâm ý xấu xa và ác hạnh 
Nương lời Tam Bảo chân thật, tan chướng ngại (vỗ tay)
 
Chúng con tu hành Nghi quỹ Du Già này 
Bao nhiêu mong ước, nguyện cầu đều như ý 
Xin Ngài che chở, ban ân phước gia trì 
Hiện đời chúng con sống an lành hạnh phúc.
 
(Đọc bài trừ chướng ngại này ba lần)
 
- Lời dạy của Thánh Tăng Kyabje Trulzhig Rinpoche :
 
Tháng 5-2003, khi đoàn Phật tử Việt Nam thỉnh cầu Ngài ban quán đảnh Trường thọ cho vài người lớn tuổi trong đoàn, Thánh Tăng đã từ bi trao truyền quán đảnh này cho chúng tôi làm mọi người hết sức ngạc nhiên và hoan hỷ vì trong trí óc non nớt của chúng tôi nghĩ rằng Ngài sẽ ban quán đảnh Vô lượng Thọ Phật hoặc Tara trắng - Bạch Độ Mẫu. Từ Kim khẩu của Ngài dạy rằng: "Nếu ai trong các con thành tâm tu tập Pháp này, sẽ vượt qua rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống và thọ mạng rất lâu dài. Cá nhân ta thành tựu được như ngày hôm nay là nhờ sự thực hành Pháp này và sự ban phước của Đức Tara. Nếu các con thực hành trọn vẹn nghi quỹ này đều đặn mỗi buổi sáng là rất tốt, nếu không có thời gian thì chỉ cần đọc tụng bài lễ tán này là được"
 Bài tán lễ này thuộc Hiển giáo nên những ai sùng mộ Đức Phật Bà 
Quan Âm Cứu Khổ đều có thể đọc tụng được.
 
Thành tâm sám hối trước Ân Sư, Tam Bảo và quý huynh đệ về những sai sót trong quá trình chuyển dịch bài lễ tán và toàn bộ nghi quỹ Tara.
 (1) Thích, Phạm, Tự Tại Thiên: Vua trời Đế Thích, Vua trời Đại Phạm, Đại Tự Tại Thiên. 
(2) Các kẻ địch trên thân: tội chướng, tứ đại bất hòa, bệnh ma, tử ma, phiền não ma v.v 

Dịch giả: Ân sư Kim cương thượng sư Ngawang Labsum.

Viết bình luận của bạn