Danh mục sản phẩm

TÁN THÁN ĐẤNG LƯỠNG TÚC TÔN THÍCH CA MÂU NI PHẬT-SHAKYAMUNI BUDDHA

Chiquan
Chủ Nhật, 15/05/2022

( do Ngài Lobpon Pawo - Đạo Sư Uy Dũng tạo)

Đấng Lưỡng Túc Tôn ngay khi vừa đản sanh,
Ngài đi bảy bước ngay trên mặt đất này,
Miệng nói: "Ta là độc tôn trên thế gian"
Ngài thật phi thường lúc ấy, con đảnh lễ.
 
Trước tiên, từ trời Đâu Suất Ngài giáng lâm,
Nơi thành Vương Xá, nhập vào thai mẫu hậu,
Vườn Lum‐bi‐ni, Đấng Mu‐ni đản sanh,
Thế Tôn ‐ chúa tể các trời, con đảnh lễ.
 
Trong cung Vô Lượng, được tám bảo mẫu nuôi,
Nô đùa cùng các trẻ con dòng họ Thích,
Thành Ca Tỳ La Thái tử cưới Vương phi,
Thánh thân ba cõi ai bì, con đảnh lễ.
 
Dạo bốn cổng thành thấy đủ các thương đau,
Trước bảo tháp Phật thanh tịnh, tự xuống tóc,
Gần sông Ni Ran Gia Na, hành khổ hạnh,
Xa rời hai chướng lỗi lầm, con đảnh lễ.
 
Trong thành Vương Xá, điều phục chú voi điên,
Nơi thành Quảng Nghiêm, khỉ vượn dâng mật ngọt,
Nước Ma‐gha‐đa, Mâu Ni thành Chánh giác,
Trí tuệ Bậc Trí rạng ngời, con đảnh lễ.
 
Va‐ra‐na‐si, Ngài chuyển bánh xe pháp,
Nơi vườn Kỳ Đà, thị hiện đại thần thông,
Trong thành Ku‐shi, Thế Tôn rời nhân thế,
Tâm Ngài phủ khắp hư không, con đảnh lễ.
 
Như Đấng Chiến Thắng, chủ nhân của Thánh pháp,
Giản lược tán thán những hạnh nghi của Ngài,
Nhờ thiện căn này, nguyện tất cả chúng sanh,
Tất cả việc làm giống như Đấng Thiện Thệ.
 
Ôi, diệu kỳ thay! Thánh thân Đức Thế Tôn,
Cùng với thọ lượng, tịnh độ và thánh chúng,
Thánh thân tướng hảo diệu trang nghiêm thù thắng,
Nguyện cầu chúng con thành tựu giống như Ngài.
 
Nhờ lực tán thán và cầu thỉnh đến Ngài,
Bất luận chúng con dù trụ ở nơi đâu,
Bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh đều bình lặng,
Phật pháp lan rộng nơi nơi, tăng kiết tường!
 
Thế gian hạnh phúc vì Đức Phật giáng lâm,
Mặt trời Chánh pháp từ đây được tỏa rạng,
Chân sen chư vị hoằng pháp càng kiên cố,
Phật pháp cửu trụ thế gian, nguyện kiết tường!
St

Viết bình luận của bạn