Danh mục sản phẩm

TÔN SƯ GARCHEN TRUYỀN PHÁP 

Chiquan
Chủ Nhật, 23/10/2022

TÔN SƯ GARCHEN TRUYỀN PHÁP 

Luận giảng và Khẩu truyền Nghi quỹ Yếu lược Thậm thâm của pháp Kim Cang-Mã Đầu-Kim Sí được soạn bởi Garchen Rinpoche đời thứ bảy, Đức Trinle Yongkhyap

THỨ BẢY 29/10/2022
9am - 12pm California 
6pm-9pm Germany
23:00 tối - 2:00 sáng 30/10 Việt Nam

Tất cả Phật-đà là một nơi Bản Giác Pháp giới. Dẫu là một nhưng huyễn hóa muôn tướng. Kim Sí Điểu là do thân tất cả Như Lai hóa hiện nhằm điều phục long thần và ác hại phương dưới. Mã Đầu Minh Vương là do ngữ tất cả Như Lai hóa hiện nhằm điều phục ác hại phương giữa và các chúng ma quỷ. Kim Cang Thủ là sự hiển lộ của tâm tất cả Như Lai nhằm điều phục ác hại phương trên, thiên long bát bộ và tất cả kẻ gây chướng. Lại nữa, ba vị ấy là hóa hiện của ba Đại Bồ Tát, tức là Kim Cang Thủ, Quán Thế Âm (Mã Đầu Minh Vương) và Văn Thù Sư Lợi (Kim Sí Điểu). Ba vị Bồ Tát ấy là hiện thân Dũng, Bi, Trí của tất cả chư Phật. Vào thời Mạt này, chúng sinh ưa ác chẳng ưa thiện, những thế lực tăm tối bủa giăng khắp nơi, người ta đau khổ vì ác bệnh, nguy hại và chướng trở. Trong một thời kì như thế, tâm Đại Bi của ba vị Bổn tôn trên sẽ cảm ứng mau chóng và hùng lực gia trì của chư vị sẽ càng dũng mãnh. Chỉ niệm hồng danh của các Ngài cũng sẽ khiến chúng ma và chướng ngại thành vô hại. Người tu hành sẽ mau chóng đạt thành tựu. Thực hành nghi quỹ hy hữu, thậm thâm và yếu lược của Đệ nhất thừa Đại Viên Mãn do Đức Garchen Rinpoche đời thứ bảy soạn này sẽ đem lại lợi lạc vô biên.

Quý vị có thể đăng ký bằng cách gửi email tới info@ratnashri.se
Gợi ý cúng dường: $30 để hỗ trợ công cuộc hoằng Pháp của Rinpoche
Tất cả mọi sự cúng dường đều rất trân quý. Và bất kỳ ai cũng được mời tham dự.

Ngôn ngữ: Anh, Hoa, Tây Ban Nha, Nga, Việt và Phần Lan

Nguyện vạn sự cát tường

Viết bình luận của bạn