Danh mục sản phẩm

🕉VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT hỏi PHẬT: Thế nào gọi tu chứng được sáu pháp Ba La Mật?🕉

Chiquan
Chủ Nhật, 09/10/2022

🕉VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT hỏi PHẬT: Thế nào gọi tu chứng được sáu pháp Ba La Mật?🕉

PHẬT ĐÁP
1. Nếu chúng sanh nào bỏ rượu thịt không dùng, hay bỏ tài lợi không tham, hay bỏ ân ái không luyến, hay bỏ những ác không làm, hay bỏ nhơn ngã không tranh. Người ấy gọi là kẻ được đệ nhất Bố thí ba la mật.

2. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay giữ giới của Phật không phạm, hay tập oai nghi của Phật, hay hàng phục được sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), hay đoạn trừ được tà mị. Người ấy gọi là được đệ nhị Trì giới ba la mật.

3. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay chịu được người chê bai, hay nhịn được người mắng nhiếc, hay lấy chơn chánh đối với tà phi, hay lấy thuận thảo đối với trái nghịch; không những hoàn toàn không oán hận, mà còn tìm cách cứu độ kẻ thù. Người ấy gọi là kẻ được đệ tam Nhẫn nhục ba la mật.

4. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay học được mười hai bộ kinh của Như Lai, thọ trì (y giáo tu hành), đọc tụng, viết chép, giảng giải; chưa thông cần phải thông, chưa chứng cần phải chứng. Người ấy gọi là kẻ được đệ tứ Tinh tấn ba la mật.

5. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay đoạn được trần duyên, hay dứt được vọng niệm, hay trừ được hôn trầm, tán loạn, hay tu thiền định, sức định vững vàng như núi, tà ma quấy rối không tán loạn. Người ấy gọi là kẻ được đệ ngũ Thiền định ba la mật.

6. Lại nữa, nếu có chúng sanh nào hay phá được vô minh, không chấp các tướng, giáo lý Phật Pháp đều thông, bặt dứt hết thị phi, ngôn ngữ đứng đắn, văn tự rõ ràng. Người ấy gọi là kẻ được đệ lục Trí huệ ba la mật.

Nếu người nào hay đầy đủ sáu pháp ba la mật ấy, thì người đó đã ra khỏi sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia; gọi là vượt ra ba cõi (thoát luân hồi), lên Thập địa, vào Kim Cang thành Chánh Giác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật 
Nam Mô Đại Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 
Nam Mô Kim Cang Tạng Mật Tích Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp Tạng Bồ Tát 

( Trích Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận)
Nam Mô A Di Đà Phật 🙏 
St

Viết bình luận của bạn